ÁSZF

 

Kérjük vásárlás előtt olvassa el!

 

1       Bevezető

Az alábbi Általános Feltételek - a továbbiakban: Feltételek - az internetes áruházban (online/web áruház) történő vásárlásra, megrendelésre vonatkoznak. Annak érdekében, hogy a www.technotrade.hu oldalon található termékek megrendelésekor tisztában legyen a megrendelésre és szállításra vonatkozó feltételekkel, kérjük, gondosan olvassa el az alábbiakat. Amennyiben bármilyen kérdése lenne, hívja az alábbi telefonszámot: +36 1/4676111. (Technotrade Rendszerház Kft,; Hétfőtől-Csütörtökig: 8.30-16:00 óráig, Pénteken: 8:30-14:00)

A Technotrade webáruház használatával, megrendelés leadásával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Technotrade webáruház használatára és szolgáltatásaira vonatkozó jelen szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért!

Üzemeltetői adatok

Cégnév: Technotrade Rendszerház Kft

Székhely: 1133 Budapest, Kárpát u 46 I/1.

Postacím: 1367 Budapest, Pf. 100

Ügyfélszolgálat: 1147 Budapest, Öv u. 185.

Adószám: 12396720-2-41., Közösségi adószám: HU12396720.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-674191

Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Fővárosi cégbíróság

Szerződés nyelve: magyar

Elérhetőség: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldal címe: www.technotrade .hu

Telefon: (36-1) 467-6111

Fax.: (36-1) 467-6199

 

2       I. Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Technotrade csoport tagvállalatainak (Technotrade Rendszerház Kft. Technotrade Solution Kft. TT Capital and Trade Kft., a továbbiakban együtt: Szolgáltató), és a Szolgáltató által szerződéses alapon vagy a www.technotrade.hu weboldalon keresztül nyújtott, másolástechnikai vagy elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél vagy Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.technotrade.hu weboldalon keresztül, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

3       1. Általános tudnivalók

3.1      Fogalommeghatározások

Szerződő felek: Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) és Megrendelő (Vevő) együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Szerződés: Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) és Megrendelő (Vevő) között elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi vagy egyéb megállapodás

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) kínálatában szereplő, értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

Szolgáltatás: a Megrendelő által megrendelt és a Vállalkozó (Eladó, Szállító, Kivitelező) által visszaigazolt világítástechnikai tervezési és/vagy kivitelezési munka

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Megrendelő/Vevő: Vételi ajánlatot tevő/megrendelést küldő és szerződést kötő személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) és fogyasztói szerződésnek nem minősülő megállapodások esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

3.2      Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

4       II. AZ ÁSZF HATÁLYA, ELFOGADÁSA, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A szerződő felek között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg, külön kiemelve a távollévők között köthető internetes kereskedés szabályait. Az alábbiakban részletezett Általános Szerződési Feltételek a Technotrade. mindazon ajánlataira és értékesítésére vonatkoznak, melyekben a társaság a Megrendelővel szemben kötelezettséget vállal és a Felek a viszonyukra vonatkozóan egyedileg megkötött megállapodásban másként nem állapodnak meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a szerződő feleket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási, árképzési és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Megrendelő (Vevő) szerződéskötése előtt vagy rendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés aláírásával, a megrendelés Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) részére történő megküldésével a Megrendelő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a szerződő felek között létrejövő szerződés részét képezi.

A Megrendelőnek jelen Általános Szerződési Feltételekkel ellentétes feltételei csak akkor érvényesek, ha azokat Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) írásban kifejezetten elismeri. Az ellentétes feltételek el nem utasítása nem jelenti azok elfogadását. A jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szerződési feltételek valamennyi belföldi és külföldi partnerrel kötött szerződésre érvényesek, és kiegészítik a konkrét megállapodást.

A Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) által kiadott ajánlat kizárólag ajánlati kötöttséget eredményez. Az ajánlat alapján kapott megrendelés és annak Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) által történő visszaigazolása és/vagy szerződés megkötése keletkeztet szerződéses kötelezettséget. Az ajánlati kötöttség egyébként 8 nap, ettől eltérő kötöttséget külön, írásban kell rögzíteni.

A Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) a Megrendelőről szerzett pénzügyi információk alapján meghatározhatja a rendelhető minimális és maximális értéket, vagy a kivitelezési munka maximális nagyságát, amelyet az ajánlatban, vagy annak elfogadásában rögzít.

 

5       II/a. Speciális, Internetes kereskedésre vonatkozó feltételek

 

5.1      1. Az internetes kereskedés általános keretei

 

1.1 A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.technotrade.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon keresztül történik. A Technotrade Rendszerház Kft www.technotrade.hu Online áruházban történő vásárlást a jelen szerződés az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), továbbá a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján szabályozza.

 

 

1.2. A www.technotrade.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) történő vásárlás a webáruházban elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

1.3. A Webáruház informatikai, irodatechnikai és egyéb kapcsolódó termékeket forgalmaz. A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek, kérjük kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

 

1.4. Ügyfélszolgálat: Technotrade Rendszerház Kft.

Székhely: 1133 Budapest, Kárpát utca 46. I/1.

Adószám: 12396720-2-41., Közösségi adószám: HU12396720.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-674191

Postacím: 1367 Budapest, Pf. 100

 

Ügyfélszolgálati iroda helye: 1147 Budapest, Öv utca 185.

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfőtől-Csütörtökig: 8.30-16:00, Pénteken: 8:30-14:00

Telefon: +36 (1) 467-611

Fax:     +(36-1) 467-6199

Internet cím: www.technotrade.hu

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

5.2      2. Regisztráció

 

2.1. Vásárlás kizárólag felhasználói regisztrációval lehetséges. A regisztráció előnye, hogy amennyiben legközelebb is szeretne tőlünk rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni, több szállítási/számlázási címet is felvehet, valamint rendelési folyamatát is nyomon követheti Regisztrációra az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult. Kérjük ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a kiszállítás zökkenőmentesen történhessen. A hibásan megadott adatokért és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem felelős.

 

2.2. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. Egy előzetes adatbekérő (egy szabadon választható felhasználónév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges) kitöltését követően a rendszer automatikusan küld a megadott e-mail címre egy, a regisztráció érvényesítésére szolgáló e-mail. Az abban található linkre kattintást követően aktiválódik a regisztrációja és ettől kezdve léphet be a webáruházba. Belépést követően kattintson a webáruház feliratra, ahol kategóriákba sorolva megtalálja termékeinket.

 

2.3. A webáruházban belépés nélkül csak nézelődni lehet, vásárlás nem hajtható végre.

 

5.3      3. A Megrendelés folyamata

 

3.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő részletes leírás tartalmazza, ennek alapján meggyőződhet, hogy a kiválasztott termék megfelel-e Önnek. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termékek – ahol ezt a jogszabályok előírják – üzembe helyezési utasítását az áruhoz mellékeljük, használati utasítása pedig a nyomtatók, PC-k, notebookok, szerverek, nagyobb hálózati eszközök esetén a mellé adott CD-n található. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze a Technotrade Rendszerház Kft. vevőszolgálatnál, kérésre pótolják. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

 

3.2. A vételár mindig a kiválasztott terméknél található, nettó és bruttó ár feltüntetésével. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét és az esetlegesen a fizetési módhoz kapcsolódó többletköltségeket. Áfa tartalom 27%. Akciós árak esetében az akció egy meghatározott ideig, de legfeljebb a készlet erejéig tart (amely készlet az akció záró időpontját megelőzően is kimerülhet).

A Vevő raktáron nem lévő termékekről is kap tájékoztatást, ilyenkor jelzik írásban hogy a HUF/ EUR árfolyamváltozás miatt az ár módosulhat. A vevőnek a tájékoztatás után jogában van elállni a vásárlástól.

 

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére, hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra , ill. emberi tévedésből elrögzített árral, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

3.5. A kiválasztott termék megvásárlásához a termék adatlapján rákattint a „Kosárba” gombra, ekkor a termék belekerül a vásárlói kosárba. Amennyiben további termékeket is meg kíván vásárolni, kattintson a „Vásárlás folytatása” lehetőségre, ha csak a már kiválasztott terméket kívánja megvásárolni, úgy a „Kosár megjelenítése” lehetőségre lépve belép a vásárlói kosarába. A Kosár tartalmának módosítására a Kosár linkre kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma módosítható, törölhető.

 

3.6. Amennyiben a Kosár tartalmát véglegesítette, az összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, beállíthatja, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. Ezt követően a megrendelés feladásához el kell fogadnia a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit. Ezt követően kattintson az „Indulás a pénztárhoz most” gombra, ha addig nem tette, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, majd megjegyzést fűzhet megrendeléséhez és a megrendelését megerősítheti, véglegesítve ezzel azt. Az összegző, megerősítő oldalról a Tovább vásárolok linkre kattintást követően az Ügyfél ismét igényeinek megfelelően módosíthatja Kosarának tartalmát, illetve egyéb adatait. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a Pénztár összegző oldalon található „Megrendelés megerősítése” gombon történő elküldése linkre kattintást követően kerül sor.

A Szolgáltató az Ügyfél vételi szándékát (megrendelést) külön visszaigazoló e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve egyéb adatokról. A visszaigazolás megküldésével a felek között létrejön a szerződés. Amennyiben nem kapja meg a visszaigazoló e-mailt, úgy lehetséges, hogy a megrendelés nem került rögzítésre, kérjük keresse fel Ügyfélszolgálatunkat. Amennyiben ezen visszaigazolás a megrendelés leadásától számított 72 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a felek között pedig a szerződés nem jön létre.

 

A raktáron nem lévő termékek estében a Technotrade Rendszerhát Kft. fenntartja a jogot a vásárlási szándék törlésére, ha időközben a gyártótól, forgalmazótól olyan információt kap, hogy a termék már nem kerül gyártásba vagy forgalmazásra. Ilyenkor azonnal írásban értesíti az Ügyfelet, a felek közötti szerződés pedig megszűnik.

 

3.7. A megrendelés feldolgozása munkaidőben történik. A megrendelés leadására ezen időponton kívül is van lehetőség, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

A Rendszerünk által a megrendelésről küldött automatikus levélben található rendelési számra hivatkozva érdeklődhet megrendelésével kapcsolatban elérhetőségeink bármelyikén, illetve nyomon követheti, ha belép az oldalra regisztrációkor megadott adataival.

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja megrendelőt terheli, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani.

 

3.8. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre Ügyfélszolgálatunkon keresztül telefonon, vagy a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. küldött e-mailben, elektronikus levélben van lehetőség. Amennyiben a lemondásra a kiszállítás, megkezdését követően kerül sor, abban az esetben a kiszállítás költsége a Vásárlót terheli, kivéve, ha raktáron nem lévő termék kerül beszerzésre a Megrendelő kérésére. Ebben az esetben a lemondás díjköteles.

 

5.4      4. Szállítási és fizetési feltételek

 

4.1. A megrendelés során az átvétel módja meghatározható, amely lehet személyes átvétel, vagy házhozszállítás. Kizárólag magyarországi címre végzünk kiszállítást. A Szolgáltató a házhozszállítást szállítmányozó cég igénybevételével teljesíti. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja.

 

Amennyiben kiszállítást választ akkor külön tételként feltüntetésre kerül a kiszállítási költség. A webáruházban az Ügyfél számára jól látható helyen fel vannak tüntetve a termék kiszállításának költségei is, amely költséget abban az esetben Ügyfélnek kell megfizetni, amennyiben igényli a házhozszállítást..

 

A Szolgáltató a házhozszállítás, vagy a személyes átvétel időpontjával kapcsolatosan e-mailben értesíti a Vásárlót.

 

4.2. Fizetési módok

 

1. Utánvét: átvételkor a futárnak kell megfizetni készpénzzel a termék árát, a szállítási díjat, valamint az egyéb felmerülő költségeket.

Az átadásra a termék árának megfizetése után kerül sor. Ilyenkor átadásra kerül a termék vagy a termékek, eredeti számla, és ha tartozik hozzá garanciajegy.

 

2. Előreutalás: számla alapján, amit az Ügyfél pdf. formátumban kap meg e-mailen.

A Szolgáltató a megrendelés feldolgozását követő 1 munkanapon belül megküldi a Vásárló részére az előreutalásos számlát a regisztrált e-mail címre. A számlán lévő paraméterek alapján történő átutalás és a vételár megfizetése után kerül sor a kiszállításra, ekkor kerül átadásra az eredeti számla

 

A fentiek alól kivételt képez az, ha nincs raktáron a termék. Ilyenkor is 1 munkanapon belül jelzi az Szolgáltató a Vásárló felé írásba, mikorra tudja esetleg teljesíteni a rendelést és miként módosulhatnak a vásárlási feltételek.

 

3. Telephelyünkön készpénzben.( Személyes átvétel esetén) A termékek árának készpénzben történő kifizetése vállalkozások esetében a mindenkori jogszabályi keretek között, jelenleg bruttó 1.500.000 Ft-ig történhet (a felett előreutalásos díjbekérőt küldünk állítunk ki és PDF formába küldjük). A számlát az áruval együtt adjuk át.

 

4. PayPal rendszeren keresztül – a PayPal szabályzata és feltételei alapján: ekkor on-line bankkártyás fizetéssel a Vásárló kifizeti a terméket, azonban a Szolgáltató számára csak akkor kerül továbbításra a vételár, amennyiben megtörtént a termék átvétele.

 

5. On-line bankkártyás fizetéssel a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldáson keresztül az annak részleteire vonatkozóan külön közzétett tájékoztató szerint, http://www.technotrade.hu/banki-fizetesi-tajekoztato.html. (A bankkártyás fizetési mód kiválaszthatósága a banki elfogadási szolgáltatási szerződés függvénye.)

 

4.3. A Szolgáltató a termék tulajdonjogát mindaddig teljes egészében fenntartja, amíg az Ügyfél a vételár teljes összegét (beleértve az ÁFA-t is), valamint a házhozszállítási és egyéb díjat hiánytalanul meg nem fizette, tehát a tulajdonjog az Ügyfélre a vételár és a házhozszállítási és egyéb díj hiánytalan megfizetése után száll át.

 

4.4. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

 

4.5. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

5.5      5. Elállás joga, módja, következményei

 

5.1. A fogyasztónak minősülő személy a szerződéstől a termék kézhezvételét követő 14 (tizennégy) munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. számú törvény rendelkezik.

 

-          A Vásárló az elállási jogot a Vásárló vagy az általa megjelölt, a házhozsszálltótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától kezdve gyakorolhatja;

-          Amennyiben a Szolgáltató nem tesz eleget az elállási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének úgy az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik;

-          Amennyiben a Vásárló él a 45/2014 (II.26.) Korm. rendeltben meghatározott elállási jogával úgy köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni..•

-          A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül köteles visszatéríteni a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget, amennyiben a vásárló a terméket visszaszolgáltatta az eladó részére;

-          Szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

-          Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszatérítendő vételárat, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

-          Amennyiben a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket;

-          A Szolgáltató az általa kínált fizetési mód igénybevétele után fizetendő díjat meghaladó további díjat nem terhel a Vásárlókra;

-          A webáruház úgy működik, hogy a Vásárló a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal látjuk el, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a vállalkozás nem tett eleget e bekezdésben foglalt kötelezettségének, a szerződés semmis. A semmisségre csak a Vásárló érdekében lehet hivatkozni.

 

A fentiek nem érintik a Vásárló azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

 

5.2. Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben vagy e-mailben teheti meg, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. Elállási jogát a termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül teheti meg.

 

Az elállás gyakorlásához szükséges Elállási Nyilatkozat mintát és az Elállási tájékoztatót a jelen szerződés 1 és 2. számú mellékleteként, valamint honlapunkon letölthető formátumban találja meg.

 

Postai levél útján történő elállásnál a levél postára adásának dátumát vesszük figyelme a 14 munkanap beszámításakor. A levelet lehetőleg ajánlott levélként adja fel, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A megrendelt terméket juttassa vissza cégünk címére, az elállástól számított 14 napon belül. A visszaküldéssel felmerülő postai költségek a vásárlót terhelik. A terméket ne utánvéttel küldje vissza! Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni, annak visszajuttatásának költsége is vevőt terheli!

A nem rendeltetésszerűen használt termékre a garancia nem vonatkozik. Illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megfizetése is vásárlót terheli. A termék visszaküldést (hozzánk való visszaérkezést és állapotának ellenőrzést) követő 14 napon belül a termék árát a megadott számlaszámra visszautaljuk.

 

 

5.3. Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát:

 • Az Ügyfél olyan termék értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza valamint,
 • hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást az Ügyfél felbontotta, valamint,
 • Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát személyi számítógépre, notebookra, tab-ra vonatkozóan vagy bármilyen szoftver esetében, ha a csomagolást vagy az adathordozó csomagolását a Vevő felbontotta. Az előretelepített szoftverek estén sem, ill. ha az előretelítetett szoftvert lecserélte, vagy a telepített szoftvert a már felhasználói azonosítóval látta el, valamint,
 • Az Ügyfél elállási jogával nem élhet, ha a vásárolt tintapatront vagy festékkazettát nem tudja eredeti csomagolásban bontatlanul visszaszolgáltatni (Pl:dobozos kellékanyag). A nyomtatók estében a kellékanyagok kibontása miatt, termékek árát az Eladó jogosult a visszatérítendő vételárból levonni vagy más módon érvényesíteni, ha az elállással érintett termék ára a tintapatron vagy a festékkazetta árát is tartalmazta, valamint,
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (egér, fejhallgató, stb), valmint,
 • a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

Amennyiben az Ügyfél eláll a szerződéstől, köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a Termékhez mellékelt és a Szolgáltatótól átvett tételt (ideértve például a szoftvereket, kézikönyveket, vezetékeket, adathordozókat, dokumentációt) eredeti csomagolásban. Ha az Ügyfél a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tartozékokat, adathordozókat, dokumentumokat az Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételek árát érvényesítse az Ügyféllel szemben.

 

5.4. Az e pontban foglaltak kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő Ügyfeleink (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.

 

5.6      6. Garancia (jótállás), szavatosság

 

Valamennyi termékre a vonatkozó jogszabályok alapján jótállási és kellékszavatossági kötelezettsége van a Szolgáltatónak.

 

Jótállás: a jótállást nyújtó fél (eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.

 

Kellékszavatosság: bármilyen termék eladása esetén a kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik. Az eladó ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának).

 

6.1. Termékeire vonatkozóan Szolgáltató a termékhez kapcsolódó tájékoztatóban megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, a vonatkozó jótállási feltételekben meghatározott feltételekkel. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli. A jótállásra egyebekben az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai az irányadók.

 

6.2. Ügyfél a Szolgáltató általi teljesítés időpontjától (az átadás-átvétel, illetve üzembe helyezés napja) a jótállási időtartam ideje alatt érvényesítheti a jótálláshoz fűződő jogait.  A jótállás időtartama ellenkező vállalás hiányában egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

 

6.3. Ügyfél kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Ügyfélnek a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.

 

6.4. A jótállás időtartama alatt Szolgáltató, ill. a Gyártó által kijelölt szervizek a jótállási jegyben biztosítottaknak megfelelően Ügyfél választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását, kivéve, ha a kijavítás vagy csere nem lehetséges, vagy Szolgáltatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a kijavítás vagy a kicserélés nem lehetséges, vagy azt Szolgáltató nem vállalta, Ügyfél választása szerint megfelelő árleszállítást követelhet, vagy a szerződéstől elállhat, ha mindezt a jótállási jegyben vállaltak lehetővé teszik. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

6.5. Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

Amennyiben a terméket az Szolgáltató üzemképtelen állapotban adta át az Ügyfél részére (ilyenkor az adott márkaszerviz bevizsgálásának nyilatkozata szükséges), a Vevő a termék átvételétől számított három napon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését akkor a Szolgáltató a terméket kicseréli. A szervizek aktuális címérő az eredeti garanciajegyen feltüntetett telefonszámon kap tájékoztatást az Ügyfél, amit a vevő a vásárláskor megkapott. Termékek szerinti csoportosításban találhatók a márkaszervizek, akik megállapítják, hogy gyári hibás a termék, amit a kereskedő értékesített.

 

A Jótállási jegyen és a termékhez mellékelt dokumentumokon kívül az egyes termékekre vonatkozó jótállási (garanciális) feltételekről –Ügyfélszolgálatunkon érdeklődhet.

 

6.6. Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének az alábbi szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

 

6.7. A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

6.8. A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

Jogszabály szerint fogyasztónak minősülő személy és a vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

 

 

5.7      7. Felelősség

 

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 

Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

 

Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

5.8      8. Szerzői jogok

 

8.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

9. Jogérvényesítési lehetőségek

 

9.1. Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)

 

Ügyfélszolgálat: Technotrade Rendszerház Kft.

Ügyfélszolgálati iroda helye: 1147 Budapest, Öv utca 185.

 

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfőtől-Csütörtökig: 8.30-16:00, Pénteken: 8:30-14:00

Telefon: +36 (1) 467-611

Fax:     +(36-1) 467-6199

Internet cím: www.technotrade.hu

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kötelező válaszadási idő faxon/e-mailen beérkezett megkeresésekre: 3 munkanap

 

9.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 

Bejegyzés a vásárlók könyvébe: A vásárlók könyve a Szolgáltató üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

Békéltető testület: A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

 

Legközelebbi fogyasztói békéltető testület elérhetősége:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

 

Bírósági eljárás: Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 

5.9      10. Adatkezelés

A webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk.

A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.

A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek. Amennyiben ezeket Ön nem engedélyezi, a működési problémákért felelősséget nem vállalunk.

A megrendelt termékről számla készül, mely a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

Adatainak törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti, de ettől független módon törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni vagy levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével is megteheti.

 

5.10   11. Egyebek

 

11.1. A Szolgáltató internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

 

11.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

 

11.3. A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexxel.

 

11.4. A jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései által nem érintett kérdésekben az általános jog és a Ptk. rendelkezései az irányadók.

 

 

5.11   12. Tárhelyszolgáltató és fejlesztő:

 

Tárhelyszolgáltató

 név, cím: DotRoll Kft. 1439 Budapest, Pf.: 663

Telefon:+36 (1) 432-3232

Fax:+36 (1) 432-3231

E-mail:Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Honlap fejlesztő

Technotrade Rendszerház Kft

Székhely: 1133 Budapest, Kárpát u 46 I/1.

Ügyfélszolgálat: 1147 Budapest, Öv u. 185.

Adószám: 12396720-2-41., Közösségi adószám: HU12396720.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-674191

Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Fővárosi cégbíróság

Elérhetőség: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldal címe: www.technotrade .hu

Telefon: (36-1) 467-6111

 

A dokumentumot pdf formátumban is letöltheti.

PDF dokumentum letöltése innen

 

6       Általános kereskedelmi feltételek

6.1      III. A TELJESÍTÉS IDEJE, MEGRENDELÉSEK ÉS TELJESÍTMÉNYEK KEZELÉSE

6.1.1      Megrendelések leadása

A Szállító a másológépekkel kapcsolatos szolgáltatási igények bejelentésére külön al honlapot üzemeltet (http://hibabejelentes.technotrade.hu/szerviz/) . A bejelentés történhet ezen keresztül, vagy ennek hiányában e-mailen vagy telefonon. Minden bejelentés belekerül ebbe az elektronikus felületbe, a hibabejelentések fogadásának visszaigazolása ezen keresztük történik.

6.1.2      Teljesítmények lejelentése

A Szállító a másológépekkel kapcsolatos teljesített mennyiségek bejelentésére külön al honlapot üzemeltet (http://szamlalo.technotrade.hu/index.php) . A bejelentés történhet ezen keresztül, vagy ennek hiányában e-mailen vagy telefonon. A szállító preferálja, ha a másológépek a megfelelő beállítást követően automatikusan jelentik le teljesítményeiket. A teljesítmények lejelentésének a tárgyhó utolsó naptári napján legkésőbb meg kell történnie, ennek hiányában a Szállító jogosult átlagos fogyasztás kiszámlázására. ha a díjak nem érik ez a nettó 5990 forintot, a Szállító jogosult nettó minimum 5990 forintos minimumdíj kiszámlázására. Minden lejelentés belekerül ebbe az elektronikus felületbe.

 

6.1.3      Teljesítési idő

A Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) rögzíti, hogy az egyes megrendelések (termék leszállítás, tervezői munka elvégzése, kivitelezői munka elvégzése) tekintetében kizárólag várható teljesítési határidőt tud megadni. Az egyes megrendelések várható teljesítési idejét külön megállapodásban, írásban kell rögzíteni. A szállító a szolgáltatásként végzett másológép karbantartás bejelentését követő megjelenésének minimális idejére csak külön szerződés keretében vállal kötelezettséget.

A teljesítés (szállítás, tervezői- és kivitelezői munka) ideje vonatkozásában a szerződő felek megállapodnak, hogy eltekintenek mindennemű hátrányos jogkövetkezmény alkalmazásától és kikötésétől illetve a Megrendelő jelen szerződési feltételek elfogadásával kifejezetten kijelenti, hogy a teljesítési (szállítási, tervezői- és kivitelezői munka) idő vonatkozásában kártérítési igényt nem érvényesít a Szállítóval (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) szemben.

A Szállítóval (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) jogosult előteljesítésre.

A szerződéses teljesítési idő kezdő napja a rendelés visszaigazolásának dátuma. Amennyiben a szerződő felek előleg fizetésében állapodtak meg, úgy a teljesítési határidő kezdő napja az a nap, amikor az előleg a Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) számlájára beérkezett.

Amennyiben a Megrendelő a megrendelés visszaigazolás kézhezvételétől számított 24 órán belül kifogással nem él a Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) a megrendelés visszaigazolásban foglalt műszaki tartalmat véglegesnek tekinti. A Megrendelőtől ezek után származó mindennemű változtatási igény esetén a Szállító jogosult a változtatás miatt felmerült minden költségét Megrendelővel szemben érvényesíteni.

Amennyiben a Megrendelő megrendelését annak Szállító általi visszaigazolását követő 8 naptári napon belül felmondja – a Szállító igazoltan felmerült költségeinek és kárának megtérítésén felül – 15 % meghiúsulási kötbért köteles megfizetni a Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) részére.

Amennyiben a Megrendelő megrendelését annak Szállító általi visszaigazolását követő 8 naptári napon túl mondja fel – a Szállító igazoltan felmerült költségeinek és kárának megtérítésén felül – 30 % meghiúsulási kötbért köteles megfizetni a Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) részére.

Amennyiben a Megrendelő a szerződés megkötésétől számított 8 naptári napon belül az egyedi megállapodás szerinti előleg megfizetését nem igazolta, úgy a Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) a Megrendelő mindenféle kárigényének kizárásával, a szerződés aláírásától kezdődően felmerült költségei továbbhárítása mellett a Szállító egyoldalú nyilatkozatával jogosult a megkötött szerződéstől elállni.

A teljesítés időpontja termékek esetében a termékek leszállításának napja, kivitelezési munka esetében a Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) készrejelentését követő 2. munkanap, vagy amennyiben a Megrendelő az elvégzett munkát ezen időpontnál korábban átveszi akkor ez a teljesítés napja.

A teljesítés időpontja munkalapos szolgáltatások esetében a munkalap kiállításának időpontja, melyről elektronikus másolatot bocsát a Megrendelő rendelkezésére.

A teljesítés időpontja átalánydíjas szolgáltatások esetében az ÁFA Tv előírásai szerint kerül feltüntetésre, azzal, hogy a bérleti díjak általában a hó elején kiszámlázásra kerülnek, míg az üzemeltetési díjak utólag, a következő hónap első napján vagy azt követően kerülnek kiszámlázásra.

Ha a Megrendelő a teljesítés ellenére a terméket nem veszi át – de azokat a Szállító szerződésszerűen a helyszínre szállította, úgy a Szállító az alábbi lehetőségekkel élhet saját választása szerint:

1.) A termékekkel kapcsolatos kárveszély – a leszállítással egyidejűleg – átszáll a Megrendelőre és a Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) kiállíthatja az ügyletre vonatkozó végszámláját, amely végszámlát a Megrendelő köteles befogadni,

2.) a Szállító elszállíthatja a leszállított termékeket és a Megrendelő mindenféle kárigényének kizárásával, a szerződés aláírásától kezdődően felmerült költségei továbbhárítása mellett a Szállító egyoldalú nyilatkozatával jogosult a megkötött szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért érvényesíteni a Megrendelővel szemben, amelynek mértéke a megrendelés összértékének 100 %-a.

Ha a Megrendelő az elvégzett kivitelezési munkát a teljesítés és a készrejelentés ellenére a készrejelentési értesítési időpontot követő – legkésőbb – 2. munkanapig nem veszi át, úgy a Szállító az alábbi lehetőségekkel élhet saját választása szerint:

1.) Az elvégzett kivitelezési munka műszaki átadás-átvételét – első osztályú és hibátlan minőséggel – megtörténtnek kell tekinteni és a Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) kiállíthatja az ügyletre vonatkozó végszámláját, amely végszámlát a Megrendelő köteles befogadni.

2.) A Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) visszabonthatja az elvégzett kivitelezési munkát, kiszerelheti a beépített termékeket és a Megrendelő mindenféle kárigényének kizárásával, a szerződés aláírásától kezdődően felmerült költségei továbbhárítása mellett a Szállító egyoldalú nyilatkozatával jogosult a megkötött szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért érvényesíteni a Megrendelővel szemben, amelynek mértéke a megrendelés összértékének 100 %-a.

6.2      IV. A TELJESÍTÉS HELYE, A TERMÉKEK ILLETVE AZ ELVÉGZETT MUNKA ÁTADÁS-ÁTVÉTELE

A) A termékek teljesítésének helyét külön megállapodásban, írásban kell rögzíteni.

A termékek teljesítés helyre történő leszállításakor a termékeket a Megrendelő képviselői fogadják és a Megrendelő képviselői gondoskodnak azok mennyiségi és minőségi átvételéről, lepakolásáról. Mivel nincs mód arra, hogy a Szállító vagy a Szállító megbízottja az átvevő személyét – az általában elvárható szinten túl – ellenőrizze (pl. hogy a leszállított terméket adott személy jogosult átvenni vagy sem), így e körben a szerződő felek megállapodnak, hogy Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy az általa megadott teljesítési címre leszállított termékeket az erre jogosított személy vagy személyek vegyék át. Ezen tényre figyelemmel a Megrendelő által megadott teljesítési helyre történő szállításon kívül a Szállítót a termékek átadás-átvételével kapcsolatban felelősség nem terheli. Abban az esetben, ha a Megrendelő vagy képviselői a Megrendelő által megadott teljesítési helyen a leszállítandó termékeket igazolhatóan nem veszik át – és a leszállítás megkísérléséről jegyzőkönyv készül -, úgy e tekintetben a Szállítót felelősség nem terheli és a termékek átvételének megtagadása nem jár az egyedi megállapodásban megjelölt fizetési határidő meghosszabbodásával, vagyis a vételár megfizetése továbbra is az egyedi szerződésben megjelölt határidőben esedékes.

A termékek átvételének időpontjától a Megrendelő viseli a kárveszélyt a leszállított termékek vonatkozásában.

A Szállító a leszállított termékek sértetlenségét érintő reklamációkat csak abban az esetben tudja elfogadni, ha a termékek átvételekor a sérülést a Megrendelő írásban jelezte a Szállítónak és erről jegyzőkönyv került felvételre. A termékek sértetlenségét érintő reklamációkat a termékek átvételének időpontját követően a Szállítónak nem áll módjában elfogadni.

A termékek a teljes bruttó vételár megfizetéséig a Szállító tulajdonát képezik. (tulajdonjog fenntartás)

A Megrendelő köteles fenntartás nélkül biztosítani a Szállító tulajdonjogának maradéktalan érvényesítését, magánterületen lévő ingatlanra való bejutás biztosítását is beleértve.

B) Az elvégzendő kivitelezési munka teljesítésének helyét külön megállapodásban, írásban kell rögzíteni.

A Megrendelő kijelenti, hogy a kivitelezés időtartamára a kivitelezéssel érintett területet munkavégzésre alkalmas állapotban adja át és biztosítja Vállalkozó (Eladó, Szállító, Kivitelező) részére a zavartalan munkavégzést.

A Vállalkozó (Eladó, Szállító, Kivitelező) teljesítésébe alvállalkozót, illetőleg teljesítési segédet bevonhat.

Az elvégzett kivitelezési munkálatok műszaki átadás-átvételét a felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:252.§-ban foglaltak szerint hajtják végre.

A műszaki átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni. A műszaki átadás-átvételről szóló jegyzőkönyvben a felek rögzítik, hogy a Vállalkozó (Eladó, Szállító, Kivitelező) a szerződésben vállalt kötelezettségeinek eleget tett és a kivitelezés teljesítése a szerződés szerint megtörtént, valamint rögzítik a kivitelezéssel kapcsolatban esetlegesen felmerült további észrevételeiket.

A műszaki átadás-átvételről készült jegyzőkönyvet mindegyik fél aláírja. A szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó (Eladó, Szállító, Kivitelező) által vállalt jótállási határidő a kivitelezési munkálatok vonatkozásában a műszaki átadás-átvételről készült jegyzőkönyv mindkét fél általi aláírásnak napját követő naptól kezdődik.

Amennyiben a kivitelezési munkálatok elvégzése – a Megrendelő döntése alapján – előzetes világításkorszerűsítési terv elkészítése nélkül történik meg, úgy a Megrendelő kifejezetten kijelenti és elfogadja, hogy az általa megrendelt és általa elfogadott műszaki tartalom számára minden szempontból megfelelő és igényeit teljes körűen kielégíti.

Abban az esetben, ha a kivitelezési munkálatok megkezdése előtt a Megrendelő által megadott adatok alapján világításkorszerűsítési terv készül, az csak és kizárólag világításmértezésnek minősül, így amennyiben az nem felel meg valamely szabványnak úgy a tekintetben a Vállalkozót (Eladót, Szállítót, Kivitelezőt) vagyoni vagy egyéb felelősség nem terheli. Ezen esetben mindennemű felelősség – figyelemmel az általa megadott adatok alapján való tervezésre és arra, hogy a műszaki tartalmat megrendelésével elfogadta – a Megrendelőt terheli.

C) Az elvégzendő karbantartási és javítási munka teljesítésének helye a külön megállapodásban, írásban rögzített elhelyezési címeken történik. Ha a Megrendelő elmulasztja az elhelyezési cím változásának bejelentésen keresztül történő közlését, Szállító jogosult 1 db átalány kiszállási díj kiszámlázására.

 

6.3      V. VÉTELÁR FIZETÉS, VÁLLALKOZÓI DÍJ FIZETÉS

Az egyes megrendelések (termékek, tervezési- és kivitelezési munka) tekintetében a vételárfizetés módját és ütemezését külön megállapodásban, írásban kell rögzíteni.

A) Termékek szállítása esetén a Szállító a számlát a teljesítés időpontját követő legkésőbb 15 naptári napon belül bocsátja ki. A teljesítés időpontja a jelen Általános Szerződési Feltételek III. pontjában megjelölt időpont.

Szolgáltatások szállítása esetén a Szállító a számlát a hó első napját követően bocsátja ki. A teljesítés időpontja a jelen Általános Szerződési Feltételek III. pontjában megjelölt időpont.

 

A Szállító a kiállított és a Megrendelő (Vevő) által átvett számla tartalmával kapcsolatos reklamációt a számla kiállításától számított 15 napig, ennél rövidebb fizetési határidejű számlák esetén legkésőbb a számla fizetési határidejének leteltéig fogad el.

 

A Szállító fenntartja magának a jogot, hogy eseti megrendelések esetében, amennyiben az általa visszaigazolt megrendelés időpontjában érvényes EUR/HUF devizaárfolyam és az általa a teljesítésről kiállítandó számlázás időpontjában érvényes EUR/HUF devizaárfolyam közötti növekmény meghaladja az 2,5 %-ot akkor a devizaárfolyam változását számlázáskor a változáshoz igazítottan áraiban érvényesíthesse.

A Szállító fenntartja magának a jogot, hogy átalánydíjas szerződések esetében, amennyiben a szerződés megkötése vagy az utoljára érvényesített áremelés időpontjában érvényes EUR/HUF devizaárfolyam és az általa a teljesítésről kiállítandó számlázás időpontjában érvényes EUR/HUF devizaárfolyam közötti növekmény meghaladja az 2,5 %-ot akkor a devizaárfolyam változását számlázáskor a változáshoz igazítottan egységáraiban érvényesíthesse.

 

Amennyiben a Szállító a vételárhoz nem jut hozzá, úgy jogosult az értékesített termék vonatkozásában tulajdonosi jogait gyakorolni az esetleges részfizetés és az időközbeni értékcsökkenés elszámolása mellett.

Késedelmes fizetés esetén a Szállítót a Ptk. szerinti késedelmi kamat kétszeresének 5%-al növelt összege illeti meg.

30 napon túli késedelem esetén a Szállító fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelővel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeinek teljesítését felfüggessze mindaddig, amíg a tartozás rendezésre nem került. A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a teljesítés – Szállító általi – fentiek szerinti felfüggesztése esetén a Szállítóval szemben nem érvényesíthet semmilyen kártérítési vagy egyéb igényt.

B) A Megrendelő köteles a kivitelezési munkálatok eredményét átvenni, ha a Vállalkozó (Eladó, Szállító, Kivitelező) a szerződésben foglalt munkát szerződésszerűen elvégezte. Kivitelezési munka elvégzése esetén a Megrendelő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával vállalja, hogy a Vállalkozó (Eladó, Szállító, Kivitelező) által kiállított számlákon szereplő fizetési határidőn belül az abban rögzített díjat megfizeti a számla alapján, az abban meghatározott bankszámlára történő utalással.

Abban az esetben, ha az egyes munkaterületek tekintetében a termékek felszerelése vagy az egyéb kivitelezési munka nem egy ütemben történik, úgy a Vállalkozó (Eladó, Szállító, Kivitelező) jogosult az egyes részteljesítésekről részszámlát kiállítani, amelyet a Megrendelő köteles befogadni.

6.4      VI. JÓTÁLLÁS

A) A Szállító az általa leszállított termékekre a termék gyártójával azonos jótállást vállal (Termékgarancia).

Amennyiben a jótállási időn belül egy termék meghibásodik, úgy azt a Megrendelő (Vevő) köteles írásban jelezni a Szállító részére. Ezt követően a Megrendelő (Vevő) köteles a terméket visszajuttatni a Szállító által megadott címre. A Szállító vállalja, hogy a meghibásodott terméket megküldi a gyártónak a termék bevizsgálása érdekében. A termék bevizsgálását követően a gyártó véleményt ad a termék meghibásodása tárgyában, amely véleményben foglaltakat a Megrendelő (Vevő) és a Szállító magára nézve kötelezőnek ismer el. A Szállító a gyártó véleménye alapján a terméket kijavítja vagy kicseréli.

A jótállás nem terjed ki azokra a meghibásodásokra, amelyek a használati útmutató be nem tartásából következnek be vagy a Megrendelő (Vevő) illetve harmadik fél által végrehajtott módosítások, szakszerűtlen kezelések vagy beavatkozások következtében keletkeznek.

A Megrendelő (Vevő) kifejezetten tudomásul veszi, hogy a fent körülírt jótállási folyamat miatt sem járulékos kárt (pl. elmaradt haszon, gyártás kimaradás), sem járulékos költségigényt (pl. leszerelés, visszaküldés) nem érvényesíthet a Szállítóval szemben.

Ha a termékek szállítása speciális csomagolást igényel, úgy azt, vagy a Megrendelő (Vevő) speciális kívánságait a csomagolással kapcsolatban külön megállapodásban, írásban kell rögzíteni. Az ezzel kapcsolatos többletköltségek a Megrendelőt (Vevő) terhelik.

B) A Vállalkozó (Eladó, Szállító, Kivitelező) az általa elvégzett kivitelezési munkára 1 év jótállást vállal. (Kivitelezési garancia)

Ha kivitelezési munkálatok során beépített termékek meghibásodása a Vállalkozó (Eladó, Szállító, Kivitelező) által elvégzett kivitelezési munkálatok hibája miatt következett be, úgy a kicserélendő termékek beszereléséről a Vállalkozó (Eladó, Szállító, Kivitelező) díjmentesen gondoskodik.

A Vállalkozó (Eladó, Szállító, Kivitelező) a teljesítéssel kapcsolatban nem vállal felelősséget közvetett veszteségért, termelés-csökkenésért, kieső bevételért vagy bármilyen más, elmaradt haszon természetű veszteségért.

Abban az esetben, ha a Megrendelő (Vevő) a kivitelezési munkálatok során beépített termékek vonatkozásában jótállási igényt jelent be a Vállalkozó (Eladó, Szállító, Kivitelező felé, úgy a meghibásodott termékeket a Vállalkozó (Eladó, Szállító, Kivitelező) a bejelentett jótállási igényre tekintettel megvizsgálja (vagy a gyártóval bevizsgáltatja) és annak elfogadását követően a csere termékeket leszállítja a Megrendelő (Vevő) megjelölt teljesítési helyre.

Ha a kivitelezési munkálatok során beépített termékek meghibásodása nem a Vállalkozó (Eladó, Szállító, Kivitelező) által elvégzett kivitelezési munkálatok hibája miatt következett be, úgy a kicserélt termékek beszerelése iránt a Megrendelő (Vevő) helyi karbantartó személyzete jogosult illetve köteles intézkedni.

Abban az esetben, ha a kivitelezési munkálatok során beépített termékek meghibásodása nem a Vállalkozó (Eladó, Szállító, Kivitelező) által elvégzett kivitelezési munkálatok hibája miatt következett be és a kicserélt termékek beszerelése a megrendelő helyi karbantartó személyzetének igénybevételével valamilyen oknál fogva nem lehetséges, úgy a kicserélt termékek a Vállalkozó (Eladó, Szállító, Kivitelező) egy külön megállapodásban rögzített kölcsönösen kialkudott egyedi díjazás alapján végzi.

6.5      VIII. SZERZŐI JOGOK

A Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) által készített tervek, műszaki dokumentációk és a késztermékek a Szállító szellemi tulajdonát képezik. Így azok más irányú, vagy ismételt felhasználása, illetve harmadik személyeknek történő átadása, továbbá a késztermékről másolat készítése csak a Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) előzetes jóváhagyásával lehetséges.

6.6      IX. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

A Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) működése és a működése során tudomására jutott személyes adatok kezelése az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) szabályaival összhangban került kialakításra.

Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) fenntartja a jogot a jelen személyes adatkezelésre vonatkozó irányelvek meghatározott időszakonként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek megfeleljen.

Az érvényes adatkezelési irányelveket a http://www.technotrade.hu/adatvedelmi-elvek oldalon lehet elérni. A két dokumentum együttesen hatályos.

Az itt fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad a Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) felvilágosítást.

A Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) tájékoztatja az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szállítót (Eladót, Vállalkozót, Kivitelezőt), mint Adatkezelőt.

A Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező, mint Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

6.7      X. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Megrendelő (Vevő) a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi azt, hogy a Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) valamennyi jelen szerződésből származó követelését (ideértve különösen, de nem kizárólag a díj-, költség, kötbér-, kártalanítás-, kártérítés-, vételár követeléseket stb.) a Megrendelő (Vevő) engedélye nélkül harmadik személyre átruházza (engedményezze). Megrendelő (Vevő) a jelen szerződésben vállaltakon túlmenően is minden ésszerű nyilatkozatot megtesz annak érdekében, hogy a Szállító (Eladó, Vállalkozó, Kivitelező) fent meghatározott jogának gyakorlását elősegítse.

A szerződő felek a szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákat elsősorban békés úton rendezik, ennek sikertelensége esetén alávetik magukat a per értékétől függően a Fővárosi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései illetve a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak.

A Felek a jelen Általános Szerződési Feltételeket és annak esetleges mellékleteit gondosan átolvasták, tanulmányozták és értelmezték. Ezt követően a szerződő felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. A gazdasági társaságokat képviselő személyek szavatolják, hogy a jelen szerződés megkötésére jogosultak.

Ha az Általános Szerződési Feltételek valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még az Általános Szerződési Feltételek további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

 

 

 

7       1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

 

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

 

 

Elállási/Felmondási jog

 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

 

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.; több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű, aláírt nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Cégnév: Technotrade Rendszerház Kft.

Visszaküldési cím: 1144 Budapest, Öv utca 185.

 

Telefon: +36 (1) 467-611

Fax:       +(36-1) 467-6199

Internet cím: www.technotrade.hu

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ebből a célból felhasználhatja az Általános Szerződési Feltételekhez mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.     link

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi teljhesen és pontos adatokkal kitöltött, megrendelés azonosítót is tartalmazó elállási/ felmondási nyilatkozatát.

 

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy Ügyfélszolgálatunkon nyitvatartási időben átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

 

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

 

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be."

 

 

 

8       2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

 

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

 

Címzett:

Cégnév: Technotrade Rendszerház Kft.

Visszaküldési cím: 1144 Budapest, Öv utca 185.

 

Telefon: +36 (1) 467-611

Fax:       +(36-1) 467-6199

Internet cím: www.technotrade.hu

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk

 

elállási/felmondási jogomat/jogunkat

 

az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

_____________________ megrendelésazonosító.

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

*A fogyasztó(k) neve:

*A fogyasztó(k) címe:

*A fogyasztó(k) regisztrált felhasználóazonosítója:

*A fogyasztó(k) regisztrált mail címe:

A fogyasztó(k) regisztrált telefonszáma:

 

 

 

* a jelölt adatok kitöltése kötelező a megrendelésnél megadott adatokkal azonosan. Telefonszám megadása nélkül a feldolgozás lassabb lehet.

 

 

Kelt: ………………………………. (település), ……………………………………….. (dátum)

 

 

A fogyasztó(k) aláírása:

 

 

…………………………………………..

Név (kiírva):

 

 

 

×

Ez a weboldal sok más oldalhoz hasonlóan HTTP-sütiket használ a jobb működés érdekében. Amennyiben nem fogad el minden sütit, az oldal egyes pontjai nem biztos, hogy megfelelően működnek. A sütikről bővebben olvashat az Adatkezelési tájékoztatóban.