Adatvédelmi elvek

Adatvédelmi elvek

A Szolgáltató Internetes adatvédelmi irányelvei és szabályzata

 

Az irányelvek utolsó módosításának időpontja 2018. május 25.

 

1      Bevezetés

 

A Technotrade csoport és vállalatai (Továbbiakban: Szolgáltató) elkötelezettek a személyiségi jogok tiszteletben tartásáért. Ezért a jogszabályi változások kapcsán áttekintették és kiegészítették a korábban hatályos szabályozást.

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és szabályokat, valamint a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Szolgáltató a Technotrade.hu/ weboldal, annak aloldalai és az onnan elérhető funkciók, különös tekintettel a webáruház, hibabejelentő, számlálóállás bejelentő és regisztrált ügyfelek által igénybe vehető egyéb funkciók valamint a helyszíni szervíztevékenység támogató felületei vagy az azzal kapcsolatos papír alapú szolgáltatások (továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapot használók vagy azzal kapcsolatba kerülők (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) adatait kezeli.

A Honlapon szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenységi körében eljáró jogi személyek képviselői, egyéni vállalkozók, magánszemélyek regisztrálhatnak vagy adnak meg adatokat. A vállalkozások adatai közérdekből nyilvános adatok, azonban a használat során előfordulhat, hogy a regisztráló vállalkozás személyes adatokat (is) megad, ezért a Szolgáltató minden esetben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak is.

Jelen szabályzat kialakítása és alkalmazása során Szolgáltató különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a bizonylatok kiállítását és megőrzését illetően) rendelkezéseit, azok szellemében és alkalmazásával, azoknak mindenben megfelelve jár el.

Adatvédelmi Irányelveink egyértelműek: honlapjainkon keresztül nem gyűjtünk személyes adatokat, kivéve amennyiben az adott honlap látogatója önkéntesen adja meg azokat, vagy azok a szerződés létrehozása vagy a kívánt tevékenység végrehajtása érdekében szükségesek és igyekszünk ilyen adatmegadás kapcsán a megfelelő, közérthető tájékoztatást megadni az adatok kezelésével kapcsolatban.

 

Az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban bemutatjuk, hogy a Szolgáltató milyen módon gyűjt személyes adatokat, azokat hogyan használja fel, továbbá tájékoztatjuk Önt az információ felhasználását illető választási lehetőségeiről, és azt is ismertetjük, hogy hogyan biztosítjuk adatainak megfelelő védelmét.

 

Honlapunk és egyéb szolgáltatásaink használatával Ön elfogadja a jelen Adatvédelmi Irányelveket, így hozzájárul ahhoz, hogy az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi Irányelvekkel és a kiegészítő Nyilatkozatokkal összhangban kezeljük.

2      Fogalom meghatározások

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt –meghatározza.

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősülnek

a) a Technotrade Rendszerház Kft (1133 Budapest, Kárpát u 46.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-674191; adószáma: 12396720-2-41; a továbbiakban: „Adatkezelő1”) valamint

b) a Technotrade Solution Kft (1133 Budapest, Kárpát u 46.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-281065; adószáma: 25539668-2-41; a továbbiakban: „Adatkezelő2”) valamint

c) a TT Capital and Trade Kft (1137 Budapest, Szent István körút 8. A. ép. II. em. 6B.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-970501; adószáma: 14389689-2-41; a továbbiakban: „Adatkezelő3”) valamint

 

Az Adatkezelők Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok. Egymás között kötött megállapodás alapján közös infrastruktúrát vesznek igénybe egyes szolgáltatások nyújtására, és ezért közös adatkezelési tevékenységet végeznek.

A jelen Tájékoztatóban leírt Adatkezelések a GDPR által meghatározott közös adatkezelésnek minősülnek, mivel a Honlapon regisztráló Felhasználó által az adott Szolgáltatásra történő regisztrációkor és az adott Honlap használata során megadott Személyes adatait az egyik Adatkezelő a másik Adatkezelő részére továbbítja, aki azt a Szolgáltatás biztosítása érdekében kezeli. A közös adatkezeléssel kapcsolatos feladat- és felelősségi köröket az Adatkezelők között létrejött megállapodás határozza meg. Ennek alapján az Adatkezeléssel kapcsolatos felelősség az Adatkezelők között az alábbiak szerint oszlik meg: mindegyik Adatkezelő felel az általa végzett Adatkezelésért, így különösen azért, hogy az általa gyűjtött Személyes adatok jogszerűen kerülnek a másik Adatkezelő részére rendelkezésre bocsátásra. A Felhasználó az itt hivatkozott megállapodás feltételeitől függetlenül mindegyik Adatkezelő vonatkozásában és mindegyik Adatkezelővel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait.

Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek a 12-13 pontban felsorolt szervezetek

Honlap(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett honlapok: technotrade.hu, és aldomainek, TTcapitalandtrade.hu.,

Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett honlapok, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapokon vagy a telephelyeken, továbbá az Adatkezelő által szervezett rendezvényeken való részvétel. Továbbiakban a szolgáltatások és honlapok együttesen értelmezendők, bármelyik is kerül említésre.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi 6 . pontban felsorolt adatát.

Külső szolgáltató: az Adatkezelők által, az egyes Honlapok üzemeltetéséhez vagy a Honlapokon keresztül elérhető Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelők részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak egyik Adatkezelővel sem együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására, lásd 12 pont.

Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési elveket és szabályozásokat is tartalmazó adatkezelési tájékoztatója.

3      Adatkezelő és adatkezelés

Honlapunk látogatása vagy szolgáltatásaink igénybevétele során olyan adatokat gyűjthetünk és tárolhatunk Önről, amelyeket Ön önkéntesen választ vagy ad meg, és amelyek között személyes adatok is lehetnek. Ez esetben az adatkezeléshez kérjük az Ön hozzájárulását. Az Ön személyes adataival folytatott adatkezelés célja az, hogy nyújtani tudjuk Önnek a kért szolgáltatásokat, illetve személyre szabottan jeleníthessünk meg termékinformációkat és ajánlatokat. Amennyiben Ön igényt tart rá, személyes adatait arra is felhasználjuk, hogy az Ön érdeklődésére esetlegesen számot tartó további információkat szolgáltassunk egyéb termékeinkről és szolgáltatásainkról. Ebben az esetben ezt honlapunk azon területén jelezzük, ahol a fenti célokból végzett információgyűjtés zajlik.

 

Az Ön személyes adatait kizárólag az Ön által választott szolgáltatás céljából, az Ön által adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használjuk fel. Az adatkezelés e célnak minden szakaszában megfelel. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja az érintettek tájékozott hozzájárulása, amelyet az érintettek a weboldal regisztrációs feltételeinek elfogadásával, az oldal használatának megkezdésével, vagy papíron, írásos adatmegadással kezdeményezik.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el a Felhasználók részére. Az ilyen értesítéseket a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

Ha a Szolgáltató a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, akkor erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Szolgáltató a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően.

Személyes adat papír alapon, közvetlenül az érintettől történő felvétele esetén az adatok átvétele előtt az érintett számára elérhetővé kell tenni az adatkezelési tájékoztatót, valamint – amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul – meg kell szerezni hozzájárulását. Az adatkezelési tájékoztatót az érintett számára elérhetővé kell tenni, valamint tájékoztatni kell az érintettet, hogy a tájékoztatót a későbbiekben hogyan, milyen formában – így különösen a vonatkozó honlapon elhelyezve, a vonatkozó honlap címével, valamint az azon belüli elérhetőség megjelölésével – tudja elérni.

 

Személyes adat elektronikus úton, közvetlenül az érintettől történő felvétele esetén az érintett számára elérhetővé kell tenni az adatkezelési tájékoztatót olyan formában, hogy annak tudomásul vétele nélkül a vonatkozó személyes adatok ne kerülhessenek továbbításra az Adatkezelő felé.

 

3.1     Közös adatkezelők

Az adatkezelő az adatokat megosztja a Technotrade csoport tagvállalataival, egységes adatkezelési gyakorlatot végezve. Az adatkezelő a Magyarország területén folytatott adatkezelések és adatfeldolgozások tekintetében minden esetben a hatályos magyar jogszabályok, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (továbbiakban: GDPR) rendelkezései szerint jár el. Az adatkezelők közötti megállapodás tartalmazza a GDPR rendelet szerinti kötelezettségek teljesítéséért fennálló, különösen az érintett jogainak gyakorlásával és a 13. és a 14. cikkben említett információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladataikkal összefüggő felelősségük megoszlását, melynek során kapcsolattartóként elsődlegesen a Technotrade Rendszerház jár el, de egyetemlegesen megkereshetők.

 

3.2     Személyes adatok felvétele, érintett tájékoztatása

A 4. pontban meghatározott személyes adatokat – a lent meghatározott eseteken kívül – kizárólag az ott meghatározott célok valamelyikével összefüggésben, az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén lehet kezelni (adatkezelés jogalapjai):

-        érintett hozzájárulása;

-        jogszabály kötelező rendelkezése, illetve jogi kötelezettség teljesítése érdekében;

-        szerződés teljesítése érdekében, amennyiben az egyik fél az érintett, vagy annak megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges mértékben;

-        természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében;

-        Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében, kivéve, ha az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai elsőbbséget élveznek, különösen, ha az érintett gyermek.

 

A megadott céllal összefüggésben – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – csak a cél eléréshez feltétlenül szükséges adatok kezelhetőek. Az egyes személyes adatokat célonként elkülönítetten kell kezelni.

 

 

Az Adatkezelő weboldalain közzéteszi az adatkezelési tájékoztatóját, rendezvényein, álláshirdetésében pedig hivatkozik annak elérhetőségére, így a személyes adatait elektronikus úton megadó érintett az adatkezelés szabályairól tájékozódni tud.

 

Személyes adat papír alapon, közvetlenül az érintettől történő felvétele esetén az adatok átvétele előtt az érintett számára elérhetővé kell tenni az adatkezelési tájékoztatót, valamint – amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul – meg kell szerezni hozzájárulását. Az adatkezelési tájékoztatót az érintett számára elérhetővé kell tenni, valamint tájékoztatni kell az érintettet, hogy a tájékoztatót a későbbiekben hogyan, milyen formában – így különösen a vonatkozó honlapon elhelyezve, a vonatkozó honlap címével, valamint az azon belüli elérhetőség megjelölésével – tudja elérni.

 

Személyes adat elektronikus úton, közvetlenül az érintettől történő felvétele esetén az érintett számára elérhetővé kell tenni az adatkezelési tájékoztatót olyan formában, hogy annak tudomásul vétele nélkül a vonatkozó személyes adatok ne kerülhessenek továbbításra az Adatkezelő felé.

 

Amennyiben a személyes adatok közvetlenül az érintettől kerülnek felvételre, úgy az érintettet tájékoztatni kell:

-        a kezelt adatokról;

-        adatkezelő, valamint képviselőjének kilétéről és elérhetőségéről;

-        személyes adatok kezelésének céljáról és jogalapjáról;

-        adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről;

-        adatok címzettjeiről, illetve ezek kategóriáiról;

-        harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról, tovább a Bizottság megfelelőségi határozatáról vagy ennek hiányáról, illetve megfelelő garanciákon, kötelező vállalati szabályokon, vagy a kockázatokról való tájékoztatás utáni hozzájáruláson alapuló adattovábbításról;

-        adatok tárolásának időtartamáról;

-        hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, tiltakozás és adathordozhatóság jogáról;

-        felügyeleti hatósághoz címzett panasz jogáról;

-        automatizált döntéshozatalról és profilalkotásról.

 

Amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, úgy az adatkezelésről az érintettet tájékoztatni kell továbbá:

-        a vonatkozó, az adatkezelést kötelezővé tevő jogszabályról;

-        a jogorvoslati lehetőségekről.

 

Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, úgy az érintettet tájékoztatni kell továbbá:

-        az adatkezelés pontos céljáról;

-        hozzájárulás visszavonásának lehetőségéről (azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi, jogszerű adatkezelés jogszerűségét);

-        a jogorvoslati lehetőségekről

valamint hozzájárulást kell kérni az adatkezeléshez.

 

Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekein alapul, úgy az adatkezelés megkezdése előtt az érintettet előzetesen tájékoztatni kell továbbá:

-        az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekéről.

 

4      Az információk felhasználása

 

Ha Önnek személyes adatokat kell megadnia egy adott tartalom vagy szolgáltatás eléréséhez, egyértelmű tájékoztatást adunk arról, hogy ezeket az adatokat miként fogjuk felhasználni.

 

Az Ön személyes adatait nem értékesítjük, nem forgalmazzuk, illetve nem adjuk bérbe. Mindazonáltal előfordulhat, hogy adatait megosztjuk a Szolgáltató más egységeivel, szervezeteivel, ügynökeivel, szerződéses vagy üzleti partnereivel annak érdekében, hogy ezen személyek és szervezetek szolgáltatásokat nyújthassanak számunkra. Például az Ön személyes adatait jogosultak vagyunk megosztani szerződéses partnereinkkel, akikkel tevékenységünk támogatása céljából (pl. szervizelés, csomagküldés, műszaki támogatás, kézbesítés, pénzügyi szervezetek) állunk kapcsolatban, vagy ha ezt a hatályos jogszabályok vagy érvényes bírósági vagy hatósági határozat írja elő.

 

Ezen felül kutatásokat végezhetünk, előfordulhat, hogy az Ön adatait másokéval egyesítve anonim, összesített és statisztikai jellegű adatállományokat hozunk létre. Az összesített és statisztikai jellegű adatok nem tartalmaznak személyes azonosításra alkalmas információkat. Ezeket a honlapunk tartalmának fejlesztése érdekében használjuk fel. Az is előfordulhat, hogy partnereinkkel vagy harmadik féllel megosztjuk ezeket az anonim, összesített vagy statisztikai információkat, amelyek nem alkalmasak személyek azonosítására.

 

Mivel vállalatunk változik és nő, elképzelhető, hogy a Szolgáltató a jövőben vállalatokat, leányvállalatokat, termékeket vagy vagyoni eszközöket értékesít vagy vásárol. Ilyen tranzakciók esetén a megrendelői/vásárlói információk általában az átruházott vagyoneszközök egyik elemét jelentik. Amennyiben a Szolgáltató üzleti átalakuláson megy keresztül (pl. az egyesülés, a más vállalatok általi felvásárlás vagy egyes, illetve összes termékeinek vagy vagyontárgyainak eladása), az Ön személyes információi feltehetően szintén átadásra kerülnek. Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy értesítsük Önt e-mailben, levélben vagy nyilvános felhívás formájában bármilyen, az Ön személyes adatainak kezelését érintő változásról. Az értesítéssel egyidejűleg egyértelmű döntési lehetőséget biztosítunk Önnek arra nézve, hogy engedélyezze személyes adatainak felhasználását olyan másodlagos célokra, mint amilyen a termékinformációk küldése, a kutatás, a promóció vagy egyéb törvényes üzleti kommunikáció típusok.

 

5      Hozzájáruló nyilatkozat

 

A Szolgáltató álláspontja szerint a beleegyező nyilatkozat az egyik legfontosabb személyiségi jogi alapintézmény. Ön jogosult úgy dönteni, hogy számunkra semmilyen személyes adatot nem ad meg magáról (ilyen esetben azonban elképzelhető, hogy Ön nem tud majd hozzáférni honlapunk bizonyos részeihez).

 

A regisztrációs oldalon, ahol Ön e-mailes értesítők vagy más szolgáltatások igénybevételére regisztráltatja magát, működik egy vagy több "elfogadom/nem fogadom el" illetve „Nyilatkozom, hogy…” ("opt-in") funkció. Ez azt jelenti, hogy Ön csak abban az esetben kap tőlünk információkat és szolgáltatásokat, ha rákattint arra a gombra, amelynek segítségével jelzi ehhez való kifejezett hozzájárulását. Bizonyos kommunikáció-típusok igénybevétele és szolgáltatások nyújtása esetén előzetesen ellenőrizzük, hogy Ön az adott tevékenységhez vagy szolgáltatáshoz korábban kifejezetten hozzájárult-e. Ha Ön később úgy döntene, hogy a továbbiakban nem tart igényt az általunk küldött üzenetekre, illetve szolgáltatásokra, ezt az adott weboldalon korábban megadott preferenciáinak módosításával jelezheti, illetve adatait végleg törölheti/töröltetheti a rendszerből, lásd 9 pontban részletesen leírt jogok. Emellett e-mailes tájékoztatások esetén minden e-mail üzenetünk tartalmaz egy olyan linket, amelynek segítségével Ön leiratkozhat az adott szolgáltatás előfizetőinek vagy igénybe vevőinek listájáról.

Amennyiben olyan szolgáltatást vesz igénybe, amely nem elektronikus alapon működik, és nem tudja elektronikusan elfogadni a nyilatkozatot, (pl megrendelés leadása szervizponton) ott a hozzájáruló nyilatkozatának megadására a szolgáltatás megkezdése előtt vagy azzal egyidőben van szükség, papír alapon. A nyilatkozatokat a szolgáltatáshoz kapcsolódó módon és időtartamban kezeljük, a papír alapon tárolt adatokra vonatkozó szabályok mellett. Nyilatkozat hiányában nem nyújtunk szolgáltatást.

6      Milyen adatkezelések történnek az adatkezelő működése során?

Az adatkezelő a következő tevékenységek illetve szolgáltatások nyújtása során kezel adatokat:

6.1     Munkavállalók toborzásával összefüggésben

kezelhető adatok: érintett neve, születési neve, állampolgársága, születési helye és ideje, lakcíme, tartózkodási helye, végzettsége, végzettséget igazoló okiratának száma, betöltött munkakör, e-mail címe, telefonszám, LinkedIn azonosító, Facebook azonosító, Skype azonosító, érintett által megadott CV adatok

 

adatkezelés célja: munkaviszony létesítésének elbírálása, toborzás, kapcsolattartás

 

kezelésre jogosult munkavállalók: ügyvezetés; recepciós; bérszámfejtő; toborzással érintett ágazati vezető és asszisztens; adatbiztonsággal foglalkozó munkatársak; adatvédelmi tisztviselő

adatkezelés jogalapja: jogszabályi előírások szerint

adatkezelés időtartama: jogszabályi előírások szerint

 

adattovábbítás: üzemorvos részére üzemorvosi feladatok ellátása céljából; szerver szolgáltató; felügyeleti szervek; toborzási kapcsolattartó; jogszabályban meghatározott körben felügyeleti szervek – különösen, de nem kizárólagosan mindenkori adóhatóság, munkaügyi felügyelet, bíróság – részére, külső szolgáltató adatfeldolgozó HR és bérelszámoló cég

 

6.2     Foglalkoztatással összefüggésben

kezelhető adatok: érintett neve, születési neve, állampolgársága, adóazonosító jele, TAJ száma, születési helye és ideje, anyja születési neve, lakcíme, tartózkodási helye, adószáma, személyi igazolvány száma és másolata, végzettsége, végzettséget igazoló okiratának száma, betöltött munkakör, bankszámla száma, e-mail címe, telefonszám, nyugdíjas törzsszáma, megváltozott munkaképesség, képmás, elektronikus beléptető rendszer adatai, CV (önéletrajzi) adatok, belépési azonosító.

 

adatkezelés célja: jogszabályban meghatározott munkáltatói kötelezettségek (pl.: adóelőlegek levonása, könyvelése, bejelentése a mindenkor illetékes hatóságok részére, stb.) teljesítése, bérszámfejtés és bérek kifizetése, munkaidő és szabadság nyilvántartás vezetése; a munkaviszonnyal kapcsolatban szervezett események lebonyolítása; kapcsolattartás munkavállalóval; munkaviszonnyal kapcsolatos utazás esetében az utazás lebonyolítása érdekében

 

kezelésre jogosult munkavállalók: ügyvezetés; recepciós; ágazati vezető; munkahelyi felettes; bérszemélyfejtést, bérek utalását, és munkavédelmi feladatokat ellátók; adatbiztonsággal foglalkozó munkatársak; adatvédelmi tisztviselő

adatkezelés jogalapja: jogszabályi előírások szerint

adatkezelés időtartama: jogszabályi előírások szerint

 

adattovábbítás: bérszámfejtést végző könyvelő; üzemorvos; utazásszervező és biztosítási alkusz részére a munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő utazása esetén; tárhely szolgáltató; munkaviszony teljesítéséhez kapcsolódó utazás esetében utazási iroda, biztosító vagy biztosítási alkusz, valamint autóbérlő szolgáltató számára; amennyiben a munkaviszony teljesítéséből adódóan partnerekkel való kapcsolattartáshoz szükséges, partnerek kapcsolattartói számára; jogszabályban meghatározott körben felügyeleti szervek – különösen, de nem kizárólagosan mindenkori adóhatóság, munkaügyi felügyelet, adatvédelmi hatóság, bíróság – részére, külső szolgáltató adatfeldolgozó HR és bérelszámoló cég

 

 

6.3     Hírlevél igénylése

adatkezelés célja: különböző hírlevek eljuttatása az azt igénylő felhasználókhoz

kezelt adatok köre: igénylő neve, email cím, igényelt hírlevél típusa, IP cím,

adatkezelés jogalapja: igénylő feliratkozása, hozzájárulása

adatkezelés időtartama: határozatlan (törlési igény teljesítéséig)

adattárolás módja: elektronikusan

kezelésre jogosult munkavállalók: ügyvezetés; hírlevél kiküldők; adatbiztonsággal foglalkozó számítástechnikai munkatársak;

 

6.4     Hibabejelentés leadása

adatkezelés célja: a hiba bejelentőjének szükséges mértékű azonosítása annak érdekében, hogy a bejelentett gép, a bejelentő személye a szolgáltatás végrehajtásához szükséges mértékben azonosításra kerüljön,

kezelt adatok köre: Bejelentést tevő neve, készülék gyári száma, email cím, Telefonszám

adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, számlázás

adatkezelés időtartama: számlák megőrzési idejével azonosan

adattárolás módja: elektronikusan

kezelésre jogosult munkavállalók: ügyvezetés; hírlevél kiküldők; adatbiztonsággal foglalkozó számítástechnikai munkatársak; diszpécserek, szerelők, adminisztratív munkatársak

 

6.5     Számlálóállás bejelentése

adatkezelés célja: a számlálóállás bejelentő szükséges mértékű azonosítása annak érdekében, hogy a bejelentett gép, a bejelentő személye a szolgáltatás végrehajtásához szükséges mértékben azonosításra kerüljön,

kezelt adatok köre: Bejelentést tevő neve, készülék gyári száma, email cím, Telefonszám

adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, számlázás

adatkezelés időtartama: számlák megőrzési idejével azonosan

adattárolás módja: elektronikusan,

kezelésre jogosult munkavállalók: ügyvezetés; hírlevél kiküldők; adatbiztonsággal foglalkozó számítástechnikai munkatársak; diszpécserek, szerelők

 

 

6.6     Internetes regisztrálás honlapon elérhető szolgáltatásokhoz

adatkezelés célja: különböző a honlapon elérhető szolgáltatások nyújtása az azt igénylő felhasználókhoz, mint driver letöltés,

kezelt adatok köre: Teljes Név, Felhasználónév, Telefonszám, E-mail, Jelszó, opcionálisan gép gyári száma

adatkezelés jogalapja: igénylő regisztrációja, hozzájárulása

adatkezelés időtartama: határozatlan (törlési igény teljesítéséig)

adattárolás módja: elektronikusan

kezelésre jogosult munkavállalók: ügyvezetés; hírlevél kiküldők; adatbiztonsággal foglalkozó számítástechnikai munkatársak; diszpécserek, szerelők

 

 

6.7     Megrendelés leadása interneten

A webes megrendelés folyamata a honlapon az egyes Termékekhez tartozó regisztrációs adatlap Felhasználó általi kitöltésével indítható meg, a helyszíni szervizes megrendelések a szerviz munkalap kitöltésével kezdődnek. A folyamat részletes leírása az Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) megfelelő részletességgel megtalálható.

adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel a Felhasználóval visszaigazoló e-mail formájában, logisztika, számlázás, termékértékesítéssel és szakmai felvilágosítással kapcsolatosan történő megkeresés.

kezelt adatok köre: megrendelő magánszemély, egyéni vállalkozó, vállalkozás számlázási és szállítási címének adatai:  neve/cégnév, e-mail cím, Vezetéknév, Keresztnév, Irányítószám, Ország, Város, Utca, házszám 1. sor Telefon, Mobiltelefon, Fax, Felhasználó adószáma/adóazonosító jele

adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, szerződés teljesítése, számlázás

adatkezelés időtartama: számlák megőrzési idejével azonosan

adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon

kezelésre jogosult munkavállalók: ügyvezetés; hírlevél kiküldők; adatbiztonsággal foglalkozó számítástechnikai munkatársak; diszpécserek, szerelők, raktárosok, pénzügyi munkatársak, értékesítők

 

 

Tekintettel arra, hogy a regisztrált Felhasználó a megrendelési adatlap kitöltése során az „Üzenet” szövegdobozba a kötelezően kezelt adatokon kívül további személyes adatokat is megadhat, az adatkezeléshez történő hozzájárulása ezen adatok kezelésére is kiterjed. Szolgáltató ilyenkor is kizárólag az adatkezelés céljának megfelelően kezeli a Felhasználó által megadott adatokat.

A Felhasználó hozzájárulását a megrendelési adatlap felületén található, erre szolgáló üres checkbox kipipálásával teheti meg.

A hozzájárulását a számviteli törvény szerinti kötelező számla megőrzési időn belül nem vonhatja vissza.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A GDPR 13. cikkének megfelelve Szolgáltató jelen szabályzat útján kifejezetten tájékoztatja Felhasználót, hogy a Honlapon történő szerződéskötésnek feltétele a jelen pontban meghatározott adatok megadása.

6.8     Megrendelés leadása szervízpontokon

A helyszíni szervizes megrendelések a szerviz munkalap kitöltésével kezdődnek. A folyamat részletes leírása az Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) megfelelő részletességgel megtalálható.

adatkezelés célja: szolgáltatás nyújtásához szükséges adatok felvétele, kapcsolatfelvétel a Felhasználóval visszaigazoló e-mail formájában, logisztika, számlázás, termékértékesítéssel és szakmai felvilágosítással kapcsolatosan történő megkeresés.

kezelt adatok köre: megrendelő magánszemély, egyéni vállalkozó, vállalkozás számlázási és szállítási címének adatai:  neve/cégnév, e-mail cím, Vezetéknév, Keresztnév, Irányítószám, Ország, Város, Utca, házszám 1. sor Telefon, Mobiltelefon, Fax, Felhasználó adószáma/adóazonosító jele

adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, szerződés teljesítése, számlázás

adatkezelés időtartama: számlák megőrzési idejével azonosan

adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon

kezelésre jogosult munkavállalók: ügyvezetés; hírlevél kiküldők; adatbiztonsággal foglalkozó számítástechnikai munkatársak; diszpécserek, szerelők, raktárosok, pénzügyi munkatársak, értékesítők

 

 

Tekintettel arra, hogy a regisztrált Felhasználó a megrendelési adatlap kitöltése során az „Üzenet” szövegdobozba a kötelezően kezelt adatokon kívül további személyes adatokat is megadhat, az adatkezeléshez történő hozzájárulása ezen adatok kezelésére is kiterjed. Szolgáltató ilyenkor is kizárólag az adatkezelés céljának megfelelően kezeli a Felhasználó által megadott adatokat.

A Felhasználó hozzájárulását a megrendelési adatlap felületén található, erre szolgáló üres checkbox kipipálásával teheti meg.

A hozzájárulását a számviteli törvény szerinti kötelező számla megőrzési időn belül nem vonhatja vissza.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A GDPR 13. cikkének megfelelve Szolgáltató jelen szabályzat útján kifejezetten tájékoztatja Felhasználót, hogy a Honlapon történő szerződéskötésnek feltétele a jelen pontban meghatározott adatok megadása.

 

 

6.9     Megrendelés teljesítése

adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel a Felhasználóval visszaigazoló e-mail formájában, logisztika, számlázás, termékértékesítéssel és szakmai felvilágosítással kapcsolatosan történő megkeresés.

kezelt adatok köre: megrendelő magánszemély, egyéni vállalkozó, vállalkozás számlázási és szállítási címének adatai: neve/cégnév, e-mail cím, Vezetéknév, Keresztnév, Irányítószám, Ország, Város, Utca, házszám 1. sor Telefon, Mobiltelefon, Fax, Felhasználó adószáma/adóazonosító jele

adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, szerződés teljesítése, számlázás

adatkezelés időtartama: számlák megőrzési idejével azonosan

adattárolás módja: elektronikusan

kezelésre jogosult munkavállalók: ügyvezetés; hírlevél kiküldők; adatbiztonsággal foglalkozó számítástechnikai munkatársak; diszpécserek, szerelők, raktárosok, pénzügyi munkatársak, értékesítők

 

 

6.10 Partnerek nyilvántartása

kezelhető adatok: érinett neve, e-mail címe, telefonszáma, munkáltató, munkakör, névjegykártyán megadott egyéb adatok

 

adatkezelés célja: kapcsolattartás

 

kezelésre jogosult munkavállalók: ügyvezetés; ágazati vezető, asszisztens; ágazaton belül kapcsolattartásért felelős személy; adatbiztonsággal foglalkozó számítástechnikai munkatársak; adatvédelmi tisztviselő

adatkezelés jogalapja: számlázáshoz kapcsolódó jogszabályi előírások szerint, szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan, esetenként külön hozzájáruló nyilatkozat alapján

adatkezelés időtartama: jogszabályi előírások szerint

 

adattovábbítás: tárhely szolgáltató; jogszabályban meghatározott körben felügyeleti szervek – különösen, de nem kizárólagosan adatvédelmi hatóság – részére

kezelésre jogosult munkavállalók: ügyvezetés; hírlevél kiküldők; adatbiztonsággal foglalkozó számítástechnikai munkatársak; diszpécserek, szerelők, raktárosok, pénzügyi munkatársak, értékesítők

 

 

6.11 Székhelyen tartózkodók

kezelhető adatok: képmás, személyes iratok, elektronikus beléptető rendszer adatai, kamerarendszer adatai

 

adatkezelés célja: székhely védelme, székhely belépési jogosultságok kezelése

 

kezelésre jogosult munkavállalók: ügyvezetés; biztonsági szolgálat; IT munkatársak, illetve biztonsági szolgálat; adatbiztonsággal foglalkozó munkatársak; adatvédelmi tisztviselő

adatkezelés jogalapja: jogszabályi előírások szerint

adatkezelés időtartama: jogszabályi előírások szerint,  

 

adattovábbítás: biztonsági szolgálat; tárhely szolgáltató

kezelésre jogosult munkavállalók: ügyvezetés; adatbiztonsággal foglalkozó számítástechnikai munkatársak; recepciósok, biztonsági munkatársak

 

 

6.12 Számlakiállítás

 

kezelt adatok köre: megrendelő magánszemély, egyéni vállalkozó, vállalkozás számlázási és szállítási címének adatai: neve/cégnév, e-mail cím, Vezetéknév, Keresztnév, Irányítószám, Ország, Város, Utca, házszám 1. sor Telefon, Mobiltelefon, Fax, Felhasználó adószáma/adóazonosító jele

adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, szerződés teljesítése, számlázás jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdése)

adatkezelés időtartama: számlák megőrzési idejével azonosan

adattárolás módja: elektronikusan

kezelésre jogosult munkavállalók: ügyvezetés; hírlevél kiküldők; adatbiztonsággal foglalkozó számítástechnikai munkatársak; diszpécserek, szerelők, raktárosok, pénzügyi munkatársak

 

Ahogyan az ÁSZF 8. pontja rögzíti, a megrendelés teljesítését követően a Szolgáltató számlát vagy elektronikus számlát állít ki a Felhasználó által kiválasztott számlázási címre.

 

6.13 Számlák megőrzése

adatkezelés célja: bizonylat (papír és elektronikus számla) megőrzése

kezelt adatok köre: : megrendelő magánszemély, egyéni vállalkozó, vállalkozás számlázási és szállítási címének adatai: neve/cégnév, e-mail cím, Vezetéknév, Keresztnév, Irányítószám, Ország, Város, Utca, házszám 1. sor Telefon, Mobiltelefon, Fax, Felhasználó adószáma/adóazonosító jele

adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdése)

adatkezelés időtartama: az elektronikus számla kiállításától számított 8 teljes évet követő évig

adattárolás módja: elektronikusan

kezelésre jogosult munkavállalók: ügyvezetés; hírlevél kiküldők; adatbiztonsággal foglalkozó számítástechnikai munkatársak; diszpécserek, szerelők, raktárosok, pénzügyi munkatársak

 

 

6.14 Technikai és marketing adatok

6.14.1 A cookie-k ("sütik", kisméretű szövegfájlok)

 

A cookie-k olyan anonim látogatóazonosítók, amelyeket a mi honlapunk adhat az Ön böngészője számára, és amelyeket csak a mi honlapjaink használnak, mialatt Ön azokat látogatja. A Szolgáltató honlapok az Ön webböngészőjét olyan cookie-kkal látják el, amelyek speciális azonosítót tartalmaznak. Ezeket arra használjuk, hogy összesített formában jobban megismerjük a honlap használatára vonatkozó szokásokat, és ily módon megtudjuk, hogy honlapunk mely oldalait preferálják a látogatók (pl. az adott területeket látogatók száma alapján). Az ilyen jelsorozatok önmagukban semmilyen módon nem képesek a látogatók azonosítására, mivel azok a látogatókkal kapcsolatba hozható adatot nem tartalmaznak. Az anonim látogatóazonosító kizárólag a látogató gépének felismerésére alkalmas.

 

A Szolgáltató csak azokat a cookie-kat képes olvasni, amelyeket saját maga helyezett el. Az Adatkezelőnek nincs hozzáférési, illetve olvasási lehetősége más szervezetek által elhelyezett cookie-k vonatkozásában. Arra is használhatunk cookie-kat, hogy összesített módon nyomon kövessük a honlap használatát és a forgalom trendjeit. Ez az összegzett és anonim információ segítséget nyújt számunkra a honlap tartalmának fejlesztésében és ezeket jogosultak vagyunk megosztani partnereinkkel vagy egyéb szervezetekkel.

 

Ha Ön a honlap regisztrált felhasználója, a honlapra való bejelentkezése során elláthatjuk Önt egy cookie-val, amelyet a böngészője megőriz, és amely tartalmazza az Ön számítógépének azonosítóját. Ezt a cookie-típust arra használjuk, hogy azonosítsa Önt és hozzáférést biztosítson az Ön számára honlapunk zárt részeihez, amelyeket csak regisztrált felhasználók látogathatnak, ahhoz hasonlóan, mint ahogyan ez a számlájának megtekintése és kezelése esetében működik.

 

Ha Ön egyszerűen csak böngészni szeretne, Önnek nem kell elfogadnia a honlapunk által adott cookie-kat. Amennyiben később mégis úgy dönt, hogy regisztráltatja magát és bejelentkezik a honlap speciális részeihez való hozzáférés érdekében, ám korábban úgy módosította a böngészője beállításait, hogy az ne fogadja el a cookie-kat, Önnek újból be kell állítania a böngészőjét úgy, hogy az elfogadja a cookie-kat, amiket küldünk. Máskülönben nincs lehetőségünk arra, hogy biztosítsuk az Ön részére a honlap bizonyos részeinek használatát. A legtöbb böngésző alapértelmezésben úgy van beállítva, hogy elfogadja és megőrizze a cookie-kat. Ha többet kíván tudnia cookie-król és arról, hogy miként határozza meg cookie preferenciáit, kérjük, keressen rá a "cookie" szóra böngészője "Help" (Segítség) részében.

 

A Honlapon tett látogatások során - az ezekről való tudomásulvételt követően - egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt - küld a Szolgáltató az Érintett számítógépére, amely(ek) révén a Honlapra látogatás ténye egyedileg megállapítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics rendszerén keresztül történik.

Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldi el Szolgáltató a látogató számítógépére, tehát Szolgáltató ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét, helyét és idejét tárolja.

Az alábbi típusú cookie-k (a továbbiakban cookie-k, vagy sütik) kerülnek felhasználásra csoportosítás szerint:

•        Feltétlenül szükséges sütik. Ezek a sütik elengedhetetlenek a JVSZ honlapjának működéséhez. Többek között ezek teszik lehetővé, hogy a JVSZ honlapján Ön a korlátozott hozzáférésű területekre is be tudjon jelentkezni. Ezt a típusú sütit nem lehet letiltani.

 

A sütik által a következő információk kerülnek elhelyezésre/gyűjtésre: egyedi bejelentkezés adatai, munkamenet azonosító (hogy az oldal emlékezhessen az Ön beállításaira a munkamenet folyamán), szerver affinitás és hitelesítési adatok (hogy a kapcsolat a legmegfelelőbb szerverekkel kerüljön kialakításra és fenntartásra).

 

Feltétlenül szükséges sütiket használunk minden egyes munkamenet időtartamára ("munkamenet azonosító sütik" vagy "session sütik") is.

 

•        Munkamentet azonosító (session) sütik.

 

A munkamenet-kezelés (session) alkalmával használt süti arra való, hogy információt tároljon a felhasználó beállításairól, vagy annak megváltozásáról. A munkamenet-kezelés engedélyezi a felhasználókra vonatkozó információk tárolását a szerveren (felhasználó név, vásárlási tételek, stb.). A session információk ideiglenesek, és törlődnek, miután a felhasználó elhagyta az oldalt a munkamenet azonosító sütik a weboldalról történő kijelentkezéssel, illetve böngészőjének lezárásával.

 

A munkamenet azonosító sütik használatával szolgáltatóink azt is ellenőrzik, hogy a hozzájárulási tájékoztatás funkcióját ellátó Cookie Értesítő megtekintésre került-e, és biztosítják az online süti használati értesítés rendszeres megjelenését, amely az oldal süti használatáról és annak ki- és bekapcsolási lehetőségeiről tájékoztatja Önt. A munkamenet azonosító sütik továbbá tárolják az Ön személyes beállításait a Programban.

 

Böngészője süti funkciójának módosításával Ön elutasíthatja vagy letilthatja ezen sütik használatát. A legtöbb böngésző eszköztárában megtalálható "segítség" fül tartalmazza, hogy miként lehet az új sütik elfogadását leállítani, Ön miként kaphat értesítést új süti érkezéséről és miként lehet a már meglévő sütiket kikapcsolni. Ugyanakkor, amennyiben Ön elutasítja vagy letiltja ezen sütik használatát, nem lesz képes a Program használatára, mivel ezen sütik alapvetően szükségesek a Program működtetéséhez.

 

•        Analitikus/teljesítményt biztosító sütik. Ezen sütik által azonosítható és számolható a látogatók száma, valamint ezek mutatják meg, hogyan mozognak a látogatók a honlap használata közben. Ennek segítségével a honlap működését javítható, például segítünk a felhasználóknak, hogy könnyen megtalálják, amit keresnek.

Külső szolgáltatóként a Google Analytics segíti a honlap látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését. A Google Analytics a Google Inc. tulajdonában lévő web elemző szolgáltatás. A Google Analytics a látogatók azonosításához úgynevezett tracking cookie-t használ, továbbá ezek segítségével elemzéseket, kiértékeléseket készít a felhasználó viselkedéséről a Honlap/Webplayer/Alkalmazás tulajdonosa, üzemeltetője részére. A Google Analytics nem rögzít olyan IP adatokat, amelyekkel az Érintett kétséget kizáróan azonosítható lenne.

 

•        Működőképességet biztosító sütik. Ezek a sütik segítenek a felhasználót felismerni, amikor újra ellátogat a honlapra. Annak tartalma ez által személyre szabható, a felhasználót nevén lehet szólítani, és a beállításait megjegyezheti a rendszer.

 

 

A Honlapon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi szabályai vonatkoznak.

 

6.14.2 IP címek

 

Az Internet protokol (IP) cím olyan szám, amelyet az Ön Internet-hozzáférés szolgáltatója (internet service provider, ISP) automatikusan hozzárendel az Ön számítógépéhez, ahányszor csak csatlakozik az Internethez. Mint egyéb honlapok, a Szolgáltató is gyűjthet IP címeket, hogy elemezze az az így összegyűlő információt a látogatók számáról és a honlap használatáról.

 

Az IP címekről vezetett naplófájlok naponta frissülnek, ezekről statisztika készül és a havi rendszerességgel keletkező naplóállományok legalább 365 napig tárolásra kerülnek az Adatkezelő által üzemeltetett szerveren. Az IP-címeket az Adatkezelő semmilyen más olyan adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

 

A Szolgáltató a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban fenntartja a jogot arra, hogy az IP címeket felhasználja az olyan személyek azonosítására, akik fenyegetik honlapunkat, szolgáltatásainkat vagy ügyfeleinket.

 

6.14.3 Clickstream (kattintás)

 

A "clickstream" (kattintás) vagy "clickstream data" (kattintási adatok) olyan weblapokra utalnak, amelyeket valamely egyéni felhasználó meglátogatott, és emellett fontos jellemzője azon forgalmi módnak, amellyel a felhasználó egyik weboldalról a másikra ugrik. Ilyen információt csak a mi honlapunkon rögzítünk. Honlapunk oldalain kívül nem követünk nyomon semmilyen kattintási aktivitást.

 

6.14.4 Szolgáltatásaink egyéb jellemzői

 

Honlapjaink tartalmazhatnak különféle funkciókat, amelyek arra valók, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak Önnek, illetve bennünket segítenek abban, hogy jobban megértsük felhasználóink igényeit. Például, időről időre kérhetünk személyi azonosításra alkalmas információt, amikor Ön kitölt valamilyen felmérést vagy részt vesz egy nyereményjátékban. Más esetekben ajánlhatunk Önnek egyéb webalapú szolgáltatásokat, mint amilyenek a hírlevelek, a termékinformációk és az emlékeztetők.

 

7      Hogyan kezeli a Szolgáltató az adatokat?

A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat - főszabály szerint - nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználó terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Szolgáltató kétség esetén jogosult azonban a Felhasználónak az általa képviselt gazdasági társasághoz vagy egyéni vállalkozóhoz való kapcsolatát a gazdasági társaság közérdekből nyilvános adatként Cégjegyzékben közzétett hivatalos e-mail címe útján ellenőrizni az Általános Szerződési Feltételekben foglalt eljárásrend szerint.

8      Kik jogosultak megismerni a megadott adatokat?

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, valamint a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, kivéve a jelen dokumentumban meghatározott adatfeldolgozókat és külső szolgáltatókat. (Ez alól kivételt képez, ha bíróság vagy hatóság határozatában kötelezi a Szolgáltatót az adat továbbítására.)

A szolgáltatások teljesítése körében - az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározott módon és esetekben – külső szolgáltatók - a Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján, a GDPR 29. cikkében leírt garanciák szellemében - jogosultak megismerni a Felhasználóra vonatkozó meghatározott adatokat.

9      Milyen jogai vannak a Felhasználónak?

9.1     Tájékoztatáshoz való jog

A Felhasználó ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

9.2     Hozzáférési jog

a Felhasználó visszajelzést kaphat a Szolgáltatótól személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.

9.3     Helyesbítéshez való jog

a Felhasználó kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését. Egyes weboldalainkon Ön beléphet adatprofiljába vagy preferenciáiba és elolvashatja, illetve szükség szerint módosíthatja az ott tárolt információkat és beállításokat.

9.4     Törléshez való jog

a Felhasználó kérésére a Szolgáltató törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére a Szolgáltatónak nincsen szüksége, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes. Nem törölhetők azok az adatok, melyek megőrzési idejére vonatkozóan jogszabályi kötelezettség áll fenn.

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelők minden esetben tájékoztatják a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

9.5     Elfeledéshez való jog

a Felhasználó törlésre irányuló kérelméről - ha igényli - a Szolgáltató igyekszik értesíteni minden olyan adatkezelőt, aki a Felhasználó esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette. Nem törölhetők azok az adatok, melyek megőrzési idejére vonatkozóan jogszabályi kötelezettség áll fenn

9.6     Adatkezelés korlátozásához való jog

a Szolgáltató - a Felhasználó kérésére - korlátozza az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés, vagy a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha a Szolgáltatónak nincsen szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra. Nem korlátozható azok az adatok kezelése, melyek megőrzési idejére vonatkozóan jogszabályi kötelezettség áll fenn.

9.7     Adathordozhatósághoz való jog

a Felhasználó a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik a szolgáltatónak.

9.8     Felhasználói kérelmek kezelése

A Felhasználó a fenti jogainak gyakorlására vonatkozóan kérelmet nyújthat be a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. mail címre. A levélben küldött tájékoztatás kérést a megkeresett Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelők által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap - tiltakozás esetén 15 nap - alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Szükség esetén - figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát - ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha a Szolgáltató a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.

A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulhat és panaszt tehet.

 

10   Nyilvántartás

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységről nyilvántartást vezet, amely az alábbiakat tartalmazza:

-        Adatkezelő neve és elérhetősége;

-        adatkezelés célja;

-        érintettek kategóriájának leírása;

-        személyes adatok kategóriájának ismertetése;

-        adattovábbítás esetében a címzettek kategóriái;

-        adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;

-        technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

 

Az adatkezelésre jogosult munkavállaló köteles eljárni annak érdekében, hogy a nyilvántartás teljes körű és naprakész legyen, ennek keretében köteles adatkezelési tevékenysége során bekövetkezett változásokat, az általa végzett adatkezelési tevékenységet felvezetni a nyilvántartásba nevének, az adatkezelés időpontjának, az adatkezelési tevékenységnek, valamint az érintettek csoportjának megjelölésével.

 

Az adatkezelési nyilvántartást elektronikus adatkezelés esetén a számítástechnikai rendszer rögzíti a hozzáférő személy azonosítójával, a hozzáférés idejével, valamint az adatkezelési tevékenység megnevezésével. Az érintettől származó, adatkezeléssel kapcsolatos e-mailek esetében az adatkezelést végző munkatárs az e-mail archiválásával köteles dokumentálni.

 

A papír alapon kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelést az adatkezelést végző munkatárs köteles vezetni megnevezésével, a hozzáférés idejével, valamint az adatkezelési tevékenység megnevezésével.

 

Az adatkezelési nyilvántartásokhoz az Adatkezelő adatbiztonsággal foglalkozó számítástechnikai munkatársai, ügyvezetője, illetve az általa kijelölt személy, valamint az adatvédelmi tisztviselője az adatvédelmi nyilvántartások vezetésének ellenőrzése, tartalmuk felülvizsgálata, nyilvántartás integritásának védelme, adatvédelmi biztonsági intézkedések felülvizsgálata, valamint adatvédelmi incidensek kivizsgálása esetén jogosult hozzáférni.

 

 

11   Adatbiztonság

 

Elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak biztonságos tárolása érdekében és megteszünk minden, az adatvédelmi jogszabályok által megkövetelt ésszerű elővigyázatossági lépést és technikai intézkedést az adatbiztonság folyamatos fenntartása érdekében.

 

A szervereken és tárhelyeken tárolt személyes adatokat ésszerű technikai és ügyviteli biztonsági intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, jogosulatlan felhasználás és megsemmisülés ellen.

 

Bár az Adatkezelő műszaki és adminisztratív intézkedésekkel védi a személyes azonosításra alkalmas információkat, nem tudjuk garantálni ezek tökéletes biztonságát olyan személyekkel szemben, akik megkísérlik az adatbiztonsági intézkedések megkerülését vagy az Interneten adatokat térítenek el.

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a Szolgáltató a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. Szolgáltató nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

11.1 Eljárás adatvédelmi incidens esetén

Az Adatkezelő minden munkavállalója köteles haladéktalanul jelenteni az Adatkezelő ügyvezetője felé, ha adatvédelmi incidens jut a tudomására. A jelentésnek – lehetőség szerint – legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

-        incidens jellegét;

-        érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát;

-        személyes adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

-        incidens lehetséges következményeit.

 

Az Adatkezelő ügyvezetője, vagy az általa meghatalmazott személy köteles – a GDPR 33. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint – indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az incidens tudomására jutásától számított 72 órán belül bejelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnak. A bejelentésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

-        adatvédelmi incidens jellegét, érintettek kategóriái és hozzávetőleges számát;

-        személyes adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

-        Adatkezelő kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét;

-        adatvédelmi incidensből eredő valószínűsíthető következményeket;

-        adatvédelmi incidens orvosolására, illetve a következmények enyhítésére tett vagy tervezett intézkedéseket.

 

Amennyiben az adatvédelmi incidens vélhetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a GDPR 34. cikkében foglaltak szerint, legalább az alábbiakról tájékoztatja az érintetteket:

-        Adatkezelő kapcsolattartójának nevéről és elérhetőségéről;

-        adatvédelmi incidensből eredő valószínűsíthető következményekről;

-        adatvédelmi incidens orvosolására, illetve a következmények enyhítésére tett vagy tervezett intézkedésekről.

 

Az érintetteket nem kell értesíteni, amennyiben legalább az egyik alábbi feltétel teljesül:

-        adatvédelmi incidensben érintett személyes adatok megfelelő technikai vagy szervezési védelemmel – így különösen titkosítással – voltak ellátva, így arra illetéktelen személyek számára azok értelmezhetetlenek;

-        adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedésekre került sor, amelyek biztosítják, hogy a magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

-        a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni.

11.2 Személyes adatok tárolása, biztonsági intézkedések

Az elektronikus formában kezelt személyes adatokat olyan file-ban vagy elektronikus rendszerben kell tárolni, hogy az adott személyes adathoz kizárólag az annak megismerésére illetékes személy legyen képes.

 

A file-t vagy elektronikus rendszert titkosítani kell úgy, hogy ahhoz kizárólag az adatkezelést végző személy azonosítására alkalmas felhasználónévvel, valamint a felhasználónévhez tartozó egyedi jelszóval tudjon hozzáférni. A file vagy elektronikus rendszer elérésére szolgáló felhasználónév-jelszó páros csak a jelen szabályzat mellékletében felsorolt munkakört betöltő munkavállalók számára adható ki.

 

Az illetékes személy a számára biztosított jelszót arra illetéktelen személy számára semmilyen módon nem jogosult felfedni, hozzáférhetővé tenni. Tilos a jelszavakat e-mailben, SMS-ben, telefonon vagy más hasonló módon tárolni, illetve – akár az illetékes személynek saját maga számára – továbbítani, vagy arról másolatot készíteni.

 

Az elektronikus file rendszer az internetről nem elérhető, kivéve, ha ez a jogosult munkavállaló feladatának ellátása érdekében feltétlenül szükséges és indokolt. Az internetről elérhető elektronikus file rendszert tűzfallal kell védeni.

 

Az elektronikus rendszerben tárolt adatokról az adatmentési utasításában foglaltak szerint, az ott meghatározottak szerint – ha eltérően nem rendelkezik – naponta biztonsági másolatot kell készíteni annak érdekében, hogy a személyes adatok integritása megőrizhető legyen. A másolatok az eredeti adatkezelési helytől eltérő, azzal megegyező biztonságú helyen tárolandók. A másolatokként tárolt file-okhoz kizárólag az Adatkezelő számítástechnikai karbantartását végző személyek férhetnek hozzá az adatvesztés elkerülési feladatok végrehajtása erejéig, amennyiben az a feladat elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A számítástechnikai karbantartást végző személyek egyebekben nem jogosultak az egyes személyes adatokat kezelni. A biztonsági másolatot az adatmentési utasításában foglaltak szerint törölni kell, amennyiben újabb biztonsági másolat rendelkezésre áll.

 

A fizikai formában kezelt személyes adatok olyan zárható szekrényben kell tárolni, amihez kulcs, vagy más egyéb hozzáférést biztosító eszköz vagy ismeret kizárólag a személyes adatok felsorolt munkakört betöltő személy megismerésére jogosult személy számára teszi lehetővé a hozzáférést.

 

A papír alapon készült, nem megsemmisíthető dokumentumok eredeti példányát, amennyiben azokról csökkentett tartalmú másolat készült az adatkezelési tevékenység folytatásához archiválni kell. Az archivált dokumentumokat az adatkezeléssel érintett más dokumentumoktól elkülönített helyen, olyan zárható szekrényben kell tárolni, amihez kizárólag az Adatkezelő ügyvezetője jogosult hozzáférni.

 

Az egyébként irányadó határidőktől függetlenül a kép- és/vagy hangfelvételeket, annak felhasználása hiányában, automatikusan töröljük a rendszerben beállított tárhely megtelésével összhangban. Felhasználásnak minősül, ha a kép- és/vagy hangfelvétel hatósági eljárásban kerül felhasználásra. Akinek a jogát, illetve jogos érdekét a kép- és/vagy hangfelvétel érinti, e jogának igazolásával kérheti, hogy azt az Adatkezelő ne semmisítse meg a fenti határidőn belül. Amennyiben az attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor felhasználásra, a felvételt meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. Jegyzőkönyvben kell rögzíteni a rögzített felvétel megismerésére jogosult személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegy, a törlés mellőzéséről szóló megkeresést és annak eredményét.

 

Az egyébként irányadó határidőktől függetlenül az elektronikus beléptetőrendszer működéséhez kezelt azonosító adatokat:

a)       rendszeres belépés esetén a belépésre való jogosultság megszűnésekor haladéktalanul, de legkésőbb az adatok keletkezésétől számított 6 hónap elteltével, míg

b)       alkalmi belépés esetén a távozástól számított 24 órán belül

meg kell semmisíteni.

Az elektronikus beléptetőrendszer működtetése során keletkezett egyéb adatokat (pl. belépés időpontja):

a)       rendszeres belépés esetén a belépésre való jogosultság megszűnésekor haladéktalanul, de legkésőbb az adatok keletkezésétől számított 6 hónap elteltével, míg

b)       alkalmi belépés esetén a távozástól számított 24 órán belül

meg kell semmisíteni.

 

A személyes adatokat – az érintett adathordozhatósághoz való jogának gyakorlásán kívül – hordozható adattároló eszközre kizárólag csak annak kezelésére jogosult személy másolhatja át, illetve tárolhatja, a jelen szabályzat rendelkezései szerint.

 

11.3 Hozzáférés személyes adatokhoz

Az 3 pontokban foglaltak betartásával felvett személyes adatokat kizárólag a 3-8. pontban meghatározott személyek, ott meghatározott és munkakör szerinti feladataik teljesítéséhez jogosultak megismerni, azokhoz hozzáférni.

 

Az egyes jogosultak hozzáférése személyes adatonként eltérő, ha az technikailag megoldható, csak az adott feladat ellátáshoz feltétlenül szükséges adatokra korlátozódik. A file-hoz, illetve az elektronikus rendszer megfelelő részéhez való hozzáférést olyan azonosító és jelszó párossal kell védeni, ami kizárólag az illetékes személyek számára teszi lehetővé a hozzáférést, valamint használatával megállapítható a hozzáférés időpontja, a hozzáférő személye.

 

Az elektronikus formában kezelt személyes adatokhoz a számítástechnikai rendszer karbantartásához szükséges elengedhetetlen mértékig szükséges hozzáférést kell biztosítani a karbantartást végző személyek részére, amennyiben a karbantartás nem végezhető el a személyes adatokhoz való hozzáférés biztosítása nélkül.

 

A fizikai formában kezelt személyes adatokhoz a tűz- és vagyonbiztonsági feladatok elvégzése céljából az arra illetékes személyek számára ezen feladatok elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékig kell hozzáférést biztosítani.

 

Az elektronikus formában kezelt személyes adatokat tartalmazó elektronikus állományt az adatkezelésre jogosult munkavállaló kizárólag – az adatkezelés céljának megfelelő – feladatának teljesítése idejéig jogosult kezelni, az adatkezelés befejezésével köteles az elektronikus állományt illetéktelen személyek számára hozzáférhetetlenné tenni.

 

A fizikai formában kezelt személyes adatok esetében az adatkezelésre jogosult munkavállaló a fizikai adathordozót kizárólag a fentiek szerinti feladatának teljesítése idejéig jogosult kezelni, az adatkezelés befejezésével köteles a fizikai adathordozót zárt helyen tárolni, illetéktelen személy számára hozzáférhetetlenné tenni.

 

Az adatkezelés során az adatkezelésre jogosult munkavállaló köteles olyan módon eljárni, hogy a személyes adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, azt ne ismerhessék meg, valamint úgy, hogy a személyes adatok ne sérüljenek, ne vesszenek el.

 

Az adatkezelésre jogosult munkavállaló kizárólag csak abban az esetben jogosult a személyes adatokról másolatot készíteni, amennyiben ez az adaton való művelet elvégzéséhez, illetve az adat megóvásához elengedhetetlenül szükséges és más módon nem megoldható. A személyes adatokról készült másolatra egyebeken a személyes adatokra vonatkozó rendelkezések irányadóak.

 

12   Adatfeldolgozás

Az Adatkezelők tevékenységük ellátásához a jelen Tájékoztatóban nevesített Adatfeldolgozókat veszik igénybe.

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.

Az Adatkezelők ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját.

Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelők hozzájárulásával jogosultak.

Szerződés alapján adatfeldolgozók

a) DotRoll Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. Magyarország Adószám: 13962982-2-42Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76) tárhelyszolgáltató

b) GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.; nyilvántartja a Buda Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 13-09-111755; adószáma: 12369410-2-44) logisztikai partner

c) külön szerződésben nevesített munkaügyi, bérelszámolási, könyvelési feladatokat végző vállalkozók

 

 

13   Külső szolgáltatók

10.1 Az Adatkezelők a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelők együttműködnek.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére. Az Adatkezelők a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatják a Felhasználókat.

13.1 Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók

Az Adatkezelők a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködnek olyan Külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a Felhasználók számára. Ezen együttműködés keretében egyes Személyes adatok (pl. IP cím, e-mail, regisztrációs név) e Külső szolgáltatók által az Adatkezelők és/vagy az Adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek. E Külső szolgáltatók a Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják. Az Adatkezelőkkel együttműködő Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók: Facebook Inc.

13.2 Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók

A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az Adatkezelők webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal működnek együtt. E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik. Az Adatkezelőkkel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók: Adverticum Kft., CEMP SH Kft., Digitális Közösségmérési Tanács Kft., Etarget SE, Facebook Inc., Gemius Hungary Kft., Google LLC., HOPPex Kft., The Rubicon Project Ltd.

13.3 Testreszabott üzenetküldést biztosító Külső szolgáltatók

Adatkezelő1 együttműködik olyan Külső szolgáltatóval, amely lehetővé teszi, hogy a Felhasználó a Szolgáltatások keretében általa igénybe vett egyes szolgáltatásokat más, ugyanezen Felhasználó által használt csatornákon (pl. Facebook, Messenger, Viber stb.) is igénybe vehesse. A Külső szolgáltató cookie-k, kérdőívek használatával ill. a Felhasználónak a Külső szolgáltató honlapján vagy felületein történt regisztrációjával a Felhasználóról további adatokat gyűjthet, amelyek vagy önállóan vagy más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik. Az Adatkezelő1-gyel együttműködő ilyen Külső szolgáltató: Facebook, Twitter, Viber Media S a.r.l.

13.4 Fizetést biztosító Külső szolgáltatók

Adatkezelő1 az ellenérték fejében igénybe vehető egyes szolgáltatásai, illetve a webshop szolgáltatás biztosításához kapcsolódóan fizetést biztosító Külső szolgáltatókkal szerződik. A fizetést biztosító Külső szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott Személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezelik, melyekről bővebb tájékoztatás az adott fizetést biztosító Külső szolgáltató honlapján érhető el. Az Adatkezelő1-gyel együttműködő fizetést biztosító Külső szolgáltatók: CIB Bank Nyrt., PayPal Inc.

13.5 Egyéb Külső szolgáltatók

Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel egyik Adatkezelő sem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz / Szolgáltatásokhoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland Inc., Google LLC, Instagram LLC., Pinterest Ltd., Infogram Software Inc, PayPal Holdings Inc., Playbuzz Ltd., Twitter International Company., Viber Media LLC, Vimeo Ltd., Yahoo! EMEA Ltd., YouTube LLC. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

 

14   A Szolgáltató honlapról való kilépés

 

Látogatóink számára a szolgáltatás nyújtása keretében linkeket biztosíthatunk más honlapokhoz. Nem garantálhatjuk minden honlap minőségét, amelyet link útján elérhetővé teszünk és semmilyen felelősséget nem vállalunk a nem a Szolgáltató tulajdonában álló honlapok tartalmáért. Külső honlapokhoz csak a kényelem és/vagy a tájékoztatás kedvéért adunk linket, ami semmiképpen sem jelenti azok általunk történő jóváhagyását.

 

Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a hirdetők vagy más szervezetek által működtetett és a mi honlapjainkról link útján elérhető honlapok személyes adatokat gyűjthetnek Önről. Az oldalainkról hirdetések vagy hiperlinkek útján elérhető honlapok adatkezelési gyakorlata nem tartozik a jelen Adatvédelmi Irányelvek hatálya alá. Javasoljuk, hogy amikor egy link segítségével átmegy egy másik honlapra, mindig olvassa el az adott oldal adatvédelmi nyilatkozatát, mielőtt magáról bármilyen személyes azonosításra alkalmas adna meg.

 

15   A gyermekek személyiségi jogai

 

A Szolgáltató honlapjai 18. életévüket betöltött személyek számára készülnek és nem gyermekeknek. Nem foglalkozunk személyes azonosításra alkalmas adatok tudatos gyűjtésével ebben a korcsoportban.

A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Mivel születési időre vonatkozó adatokat nem kérünk be és kezelünk, minden felhasználó esetében feltételezzük, hogy a felhasználó nem érintett a pont tárgyában.

 

16   Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel, jogérvényesítési lehetőségek

 

E honlap üzemeltetője és tartalmának felügyelője a Technotrade Rendszerház Kft.

 

Amennyiben a fenti irányelvekkel, illetve a Szolgáltató adatgyűjtéseivel, adatfelhasználásával és közzétételi gyakorlatával kapcsolatban kérdései vannak, akkor postai levélben az alábbi címen léphet velünk kapcsolatba:

 

Technotrade Rendszerház Kft.

1133 Budapest, Kárpát utca 46. I/1.

 

Emailen a következő címen léphet velünk kapcsolatba:

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Amennyiben kapcsolatba lép velünk, kérjük, adja meg a szóban forgó honlap vagy egyéb online információforrás nevét, továbbá az Önt érdeklő információ természetét. Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy az előírásoknak megfelelő határidőn belül válaszoljunk felvetéseire és kérdéseire személyes adatainak általunk történő használatával kapcsolatban. Hacsak törvény nem írja elő, a Szolgáltató nem ad választ, illetve nem kommentál olyan területeket, amelyek ezen irányelvekkel vagy a Szolgáltató adatkezelési gyakorlatával nem állnak kapcsolatban.

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelők kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

17   Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő (Szolgáltató) fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Irányelveket és Tájékoztatót időről időre felülvizsgálja és egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A honlap használatával Ön tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő akár előzetes értesítés nélkül is jogosult megváltoztatni a jelen irányelveket. A Szolgáltató a módosításokról a Felhasználót a Honlap felületén keresztül vagy más elektronikus úton tájékoztatja. A módosítást követően a Honlap használatának feltétele, hogy a Felhasználó a Honlapon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. Így Ön tájékoztatást kaphat az általunk gyűjtött információk típusairól, arról, hogy ezeket hogyan használjuk és milyen körülmények között tesszük közzé, ha erre sor kerül. Az Adatkezelési Irányelvek módosításait az Adatkezelő az aktuális verzió elérhetővé tételével egyidejűleg fogja jelezni. Javasoljuk, hogy az esetleges változásokról való tudomásszerzés végett Adatvédelmi Irányelvekkel kapcsolatos weblapunkat látogassa meg minden alkalommal, amikor a jelen honlapra ellátogat.

 

A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók további beleegyezésének kikérésére nincs szükség

 

×

Ez a weboldal sok más oldalhoz hasonlóan HTTP-sütiket használ a jobb működés érdekében. Amennyiben nem fogad el minden sütit, az oldal egyes pontjai nem biztos, hogy megfelelően működnek. A sütikről bővebben olvashat az Adatkezelési tájékoztatóban.